55. Den Pondělí - 18.Května 2015

Kristova metoda je klíčem

Pasáž Bible pro meditaci: Lukáš 9:1-6

Klíčový verš: "a poslal je hlásat Boží království a léčit nemocné." Lukáš 9:2

Od té doby co jsem dal svůj život Kristu a požádal ho, aby vytvořil nové srdce ve mně, byl jsem jist, že jsem chtěl udělat něco pro Pána, něco, co by se skutečně dalo počítat pro věčnost. Věděl jsem, že jsem nechtěl promarnit déle svůj čas a úsilí na nesmyslné pronásledování!

Jak jsem se modlil  o tom, co Bůh chce, abych dělal, narazil jsem na pasáž z knihy Služba zdraví (Ve šlépějích velkého lékaře), která opravdu ovlivnila mé myšlení. Líbí se mi to, protože ukazuje, jak můžeme mít opravdový úspěch a nést trvalé ovoce pro Boží království jako spolupracující dělníci Krista. To zní asi takto:

Sama Kristova metoda nám dá opravdový úspěch při získávání lidi. Spasitel se pohyboval mezi lidmi jako ten, který jim přál dobro. Ukázal své sympatie k nim, sloužil jejich potřebám a získal jejich důvěru. Pak je vyzval, následujte mě, podle mě je potřeba přiblížit se k lidem osobním úsilím. Jestliže budeme méně času věnovat kázání a více času budeme trávit osobní službou, budeme vidět větší výsledky. Chudí jsou osvobozeni, o nemocné je postaráno, zarmoucení a pozůstalí jsou utěšeni, nevzdělaní jsou vyškolení, nezkušeným je poraděno. My pláčeme s těmi, kteří pláčou, a radujeme se s těmi, které se radují. Spolu s mocí přesvědčování, sílou modlitby, mocí Boží lásky, tato práce nebude, ani nemůže být bez ovoce (Služba zdraví, s. 143,144).

Není to tak dávno, pastor z vyznání nedělní péče, velmi onemocněl, a nedlouho poté, se zhroutil, a bylo mu řečeno, že už mu lékaři nemohou pomoci. Očekával smrt. Adventističtí misionáři začali ošetřovat tohoto pastora a hledali pomoc skrze praktickou přírodní léčbu, jako je odšťavňování, vegetariánská jídla, masáže, hydroterapie, atd. Nedlouho poté, zdraví tohoto pastora se začalo zlepšovat. Zrovna nedávno tento pastor řekl misionářům, "Když se vrátím do kostela, budu přivádět všechny své členy, aby se stali Adventisty sedmého dne."

Jaké to bylo silné svědectví o hodnotě služby pomáhat právě fyzickým potřebám druhých.

Když jsem poprvé začal studovat to, co to znamená být misionář, tak jsem se naučil, jak důležité je zasáhnout srdce, ne jen dát informace. Nyní Pán učí mě, že jeden z nejlepších způsobů, jak zasáhnout srdce je "dotknout se ho" tím, že budu sloužit fyzickým potřebám člověka. "Když je správně provedena, tak zdravotní práce se vtiskne tak, že udělá cestu pro další pravdy k zasažení srdce" (Zdravotní pokyny, str. 434).

Je to touha mého srdce, abych se stal silným zdravotním misionářem, jako byl Ježíš, který léčil ještě víc, než kázal.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Pane, děkujeme Ti za hojnost světla, kterým nám žehnáš v lékařské misijní práci! Děkujeme Ti, že víš, jak zasáhnout srdce v utrpení lidstva! Odpusť nám, že zanedbáváme naši výzvu a povinnost spojit naše úsilí o šíření evangelia se zdravotní misijní práci, která přináší fyzické a duchovní uzdravení umírajícímu svět. Probuď nás! Obnov nás a přiveď nás k tomu, abychom byli učenliví a učili se od Tebe, nejen věřili našemu vlastnímu pochopení! Bez ohledu na naše postavení v církevním vedení nebo našemu současnému zaměstnání, pomoz nám, kteří jsme nechtěli, a že se nám nepodařilo vyjít ven a sloužit fyzickým potřebám našich sousedů. Vylij Tvého Svatého Ducha na nás, ať protéká skrze nás, abychom se dotkli jejich srdcí a otevřeli je Tvoji zachraňující milosti. Ve jménu Ježíše, Amen.

Od Roman Rila

(Roman je spoluautorem s jeho ženou, Ralucou, materiálů o deseti dnech modliteb za rok 2015-16. On a jeho manželka slouží Pánu v Německu jako misionáři.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

"Je to pravidlo Boží, že ti, kdo nesou odpovědnost, by se měli častěji spolu setkávat a radit se mezi sebou, a modlit se naléhavě o moudrost, kterou jen On sám může poskytnout. Společně pak dáváme vědět své problémy Bohu. Méně diskusí; hodně drahocenného času je ztraceno v rozhovoru, který nepřináší žádné světlo. Ať se bratři sjednotí v půstu a na modlitbách za moudrost, kterou Bůh slíbil v hojnosti." Služebníci evangelia, str. 236

1. Modlete se, za to, jak Bůh zaslíbil vylití Ducha svatého, aby se konečně uskutečnilo v naší generaci!

2. Modlete se, aby Bůh, mocně pracoval v naší církvi, a to zejména v našich srdcích… neboť jsme Jeho církev, a začal s tím u nás!

3. Modlete se, aby delegáti byli duchovně připraveni přijít na zasedání GC a byli v souladu s Bohem a naléhavě hledali Jeho vůli pro rozhodnutí, které mají učinit.

4. Modlete se, aby Bůh dosadil na místo vůdce, které chce mít ve všech volbách po celém světě na GC a na konci roku na setkáních atd. (Mnoho vůdců odešlo do důchodu!)

5. Modlete se, za to, aby ti, kteří opouštějí vedoucí pozice, byli schopni odejít kultivovaně, a ti, kteří vstupují na nové vedoucí pozice tak, aby je dělali pokorně, a uznaly, že nemohou dělat nic sami o sobě, ale pouze skrze Boží moc!

6. Modlete se za jasnost myšlení a správné zacílení pro delegáty během důležitého jednání a rozhodování.

 

7. Modlete se za více času stráveného při studiu Bible a na modlitbách pro naše církevní představitele a laiky, a abychom dovolili Bohu, aby nás i církev přímo řídil a to podle jeho vůle.

 

8. Modlete se za Ducha svatého, aby být vylita na  vedení IAD (Inter-americká divize)  a na jejich delegáty, kteří připravují svá srdce pro nadcházející zasedání.

 

9. Modletese za seslání Ducha svatého na vedení NAD (Severoamerickou divizi) a za jejich delegáty kteří připravují svá srdce pro nadcházející zasedání.

 

10. Modlete se za zvýšenou účast a angažovanost v evangelizačním úsilí všech církevních institucí, tak aby podporovali šířící misii církve.

 

počítadlo.abz.cz