53.Den – Sobota, 16. květen, 2015

Bůh zaslíbil!

Biblický text pro zamyšlení: Řím. 4:13-21

Klíčový Verš: „Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.“ Řím. 4:20,21

Už jsi někdy dal slib, který jsi zamýšlel dodržet, ale „život“ to pak nějak zaonačil a tys to prostě nenaplnil? Vím, že já ano a vždy se cítím špatně, když si uvědomím, že jsem zklamala a nedodržela, co jsem slíbila.

Jsem tak vděčná, že Bůh není jako my, když jde o splnění toho, co slíbil.  Ve skutečnosti Bible nám říká řadu věcí o Bohu a zaslíbeních, které vyslovil o našem spasení.

Říká nám to, že:  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ 2 Peter 3:9

Říká nám také: „A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.” (1Jan 2:25).

A ještě nám říká: “Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.” (2 Pt. 3:13).

Bůh také říká: „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“ (Num. 23:19).

Bible navíc říká: “ Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ (Gal. 3:29).

No a konečně nám také říká, abychom byli, jako Abraham, který „Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě,  že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. ” (Řím. 4:20).

Děkuji Bohu za Jeho trpělivost se mnou!  Nedovedu si představit, jaké by to bylo, kdyby mi Bůh nabídl s Ním strávit věčnost, a pak by řekl, „Sorry Kat, zapomněl jsem, že jsem Ti to slíbil. Už máš smůlu, je příliš pozdě.“ Místo toho mě Bůh znovu a znovu ve svém Slově ujišťuje, že na mě čeká a chce mě zachránit a že touží, až Ho budu následovat. A Jeho zaslíbení tady nekončí. Nejen, že slibuje, že nás zachrání, ale také slibuje, že nás uschopní k oslovení druhých s Jeho dobrou zprávou.

“Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" Ex 4:12

„ Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.“ Luk 21:14

Také slibuje, že nás učiní sobě podobnými: “Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“ 2 Pet. 1:4

V knize V nebeských místech je napsáno, “Každé zaslíbení Božího slova je pro nás. Ve svých modlitbách ukazuj na slíbené Boží slovo a vírou žádej o jeho naplnění. Jeho slovo je jistotou, že když prosíš ve víře, tak příjmeš všechna duchovní požehnání. Vytrvej v prosbách a obdržíš nesmírnou hojnost nade vše, oč žádáš nebo nač pomyslíš.  Vychovávej se, abys měl neomezenou důvěru v Boha. Všechnu svoji starost vlož na Něj. Trpělivě na něj čekej a On sám bude jednat.” (In Heavenly Places, p. 71).

Boží zaslíbení jdou dál a dál. Otázkou je, zda je vezmeme vírou při naší snaze zachránit další pro Boží Království, nebo zda se budeme snažit pracovat v naší vlastní síle? Odpověď na tuto otázku rozhodne o úspěchu nebo o nezdaru naší služby. Zvolme si dnes důvěru v Jeho zaslíbení!

Modlitba ze srdce:

Milostivý Otče, víme, že Ty nemůžeš lhát – protože Tvé slovo se k Tobě nevrací s prázdnou (Iz 55:11). Prosíme, pomoz nám Ti důvěřovat a spoléhat na Tvá zaslíbení v naší snaze oslovit ostatní. Blíží se Generální konference a my se modlíme za Tvého Svatého Ducha, aby byl vylit do našich životů. Pomoz nám se v naší snaze oslovit přátele nespoléhat se na naše vlastní síly, ale spoléhat na Tvou sílu, která nemůže nikdy zklamat. Děkujeme Ti, že naplníš své slovo. V Ježíšově jménu. Amen!

Kat Taylor

(Kat pracuje na plný čas pro vládní agenturu v Kansas, ale skutečnou touhou jejího srdce je služba. Je vedoucí i členkou týmu 100 dní modliteb. Více o Kat Taylor si můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

“Duch svatý bude udělen jen těm, kteří v pokoře čekají na Boha a hledí na Jeho vedení a milost. Boží moc očekává, že bude vyžádána a přijata. Máme se ve víře dovolávat tohoto zaslíbeného požehnání a ono sebou přinese všechna ostatní požehnání. Je dáno podle bohatství Kristovy milosti a On je ochoten zabezpečit každou duši podle její kapacity Ho přijat.” DA 672.

  1. Modlete se, aby v přicházejících měsících byl Duch Svatý vylit na církev tak mocným způsobem, aby došlo k pokořování srdcí, pokání a smíření mezi námi, jako Božími lidmi, abychom se v Boží moci mohli pohnout vpřed a dokončit dílo.
  2. Modlete se za delegáty a vedoucí Světové Církve, aby pokorně čekali na Boha a upřímně hledali Jeho vůli ohledně rozhodnutí, která se musí udělat.
  3. Modlete se, aby se tato nadcházející setkání GK stala bodem obratu v historii naší církve.
  4. Modlete se, aby se téma “Povstaň! Rozjasni se! Ježíš přichází!” osobně významně vtisklo do našich životů a do naší snahy hlásat poselství 3 andělů ze Zjevení 14.
  5. Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude GK konat) svou Přítomností a aby jak lidé vejdou do dveří, cítili moc Ducha Svatého.
  6. Modlete se, aby delegáti a účastníci GK hledali příležitosti společně se během setkání modlit.
  7. Modlete se, aby delegáti a účastníci měli možnost svědčit a modlit se se zaměstnanci, kteří budou pracovat během setkání a aby Bůh použil tyto kontakty k tomu, aby přivedl mnohé další k pravdě.
  8. Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na delegáty a vedoucí ECD (Východní-Centrální Africké divizen), jak se duchovně připravují na GK.
  9. Modlete se za požehnání Ducha Svatého na ESD (Euro-Asijskou Divizi). Za jejich delegáty i vedoucí a duchovní přípravu na GK.
  10. Modlete se za osobní I církevní trvalý důraz na každodenní stadium Bible, za aktivitu “Oživení Jeho Slovem” a také za přicházející “věřte Jeho prorokům.”
počítadlo.abz.cz