52. Den – pátek, 15. květen 2015

Milovat znamená být zranitelný

Biblický text k přemýšlení: Jan 15,9-17

Klíčový verš: „To přikazuji vám, abyste se milovali vespolek.“ Jan 15,17

Nedávno jsem narazila na hlubokou myšlenku C. S. Lewise, která mi příhodně ukazuje jistý koncept lásky. „Milovat samo o sobě znamená být zranitelný. Miluj cokoliv a tvé srdce bude zraněno a možná i zlomeno…Milovat je být zranitelným.“ (C.S.Lewis, The Four Loves)

Svět nás naučil skvěle „sebezáchově“ (jen jiné populární slovo pro to být sobecký), že je námahou být zranitelný, bezvýhradně věřit, sloužit a milovat své bratry, sestry. A já mohu jen souhlasit. Roky jsem se zaneprázdňovala mou kariérou a studii, nechtěla jsem riskovat bolest z toho, že budu raněna. Nicméně, víc a víc jsem začala chápat, že když nedokážu sama sebe vystavit zranitelnosti, pak nemůžu skutečně milovat ostatní, jak zamýšlel Kristus.

Ale jak taková pravá láska vypadá?

„Láska není jenom impulz, nějaký pomíjivý pocit, jenž je závislý na okolnostech; je to živoucí zásada, stálá síla.“ (Our Father Cares, str. 22)

Pravda je, že jedinou cestou, kterou můžeme opravdu ukázat naším bližním lásku, je hodně přemýšlet na ukřižování a lásku Kristovu. Bible nám připomíná: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal.“ (Jan 3,16) Tato láska nemá obdoby.

Když přemýšlíme nad Kristem, může nás proměnit zevnitř ven, neboť „duše je vyživována proudy čisté lásky, které vytékají z Kristova srdce, které je jako nejlepší zřídlo, které nikdy neselže. Ó, jak je srdce oživeno, jak jsou jeho city zušlechtěny, jeho láska prohloubena, tímto spojením! Výchovou a disciplínou Ducha Svatého, dítka Boží milují jeden druhého skutečně, upřímně, nedotčeně, - ´bez zaujatosti a pokrytectví´. A to protože se srdce zamiluje do Ježíše. Naše zalíbení pro toho druhého vychází ze společenství s Bohem.“ (Our Father Cares, str. 22)

O, být zamilovaný do Ježíše znamená, že tato láska vytéká a přetéká z každé místo našeho srdce a života.

V Knize Skutky Apoštolů (Poslové naděje a lásky) je nám řečeno: „Když hloubáme nad božstvím ve světle kříže, poznáváme milosrdenství, lásku a odpuštění a také spravedlnost a nestrannost. Spatřujeme uprostřed trůnu toho, jenž má na rukou, na nohou a v boku známky utrpení, jež vzal na sebe, aby usmířil člověka s Bohem… Hloubáme-li o Kristu, ocitáme se na pokraji lásky, jež je nezměřitelná. Chceme-li vypovědět o této lásce, nedostává se nám způsobu vyjádření. Uvažujeme-li o Kristově životě na zemi, o Jeho oběti za nás, o Jeho službě v nebesích, kde se za nás přimlouvá, a o příbytcích, jež chystá pro ty, kdož Ho milují, můžeme jen zvolat: ´V tom jest láska, ne že jsme my milovali Boha, nýbrž že si On zamiloval nás a poslal svého Syna jako usmíření za naše hříchy. ´“ (str. 333 orig.)

Mluvíme-li o zranitelnosti, nikdo nebyl více ochoten pro nás podstoupit bolest, než Kristus. Po pravdě, riskoval celé nebe kvůli našemu prospěchu. Nechceme být ochotni být zranitelní a tím získávat opravdovou lásku a ukazovat ostatním na Něj?

 

VÝZVA K MODLITBĚ ZE SRDCE:
Otče, připravujeme se vstoupit do období intenzivnějšího osobního a společného rozhodování, a proto Tě prosíme, abys spojoval naši církev skrze denní zamýšlení nad Kristovým obětováním se na kříži. V našich osobních životech nám znovu ukaž svou milost, abychom mohli společně ukazovat milost ostatním. Ukaž každému z nás milosrdenství, abychom mohli společně ukazovat milosrdenství ostatním. Ukaž nám odpuštění, abychom mohli společně odpouštět. A nad to všechno, otevři naše srdce k přijetí a prožití Tvé lásky, abychom se mohli rozdělit s ostatními, jako Kristus, jenž se učinil zranitelným, aby se mohl rozdělit s námi.
V Ježíšově jméně, Amen.

Shanter Alexander

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

 „Měli bychom se s upřímností modlit za sestoupení Ducha Svatého, stejně jako se modlili učedníci o Letnicích. Jestliže jej bylo třeba tehdy, oč víc ho potřebujeme my dnes. Bez Ducha a moci Boží bude zbytečností, když budeme pracovat pro přítomnou pravdu.Australasian Union Conference Record, 1. dubna 1898

  1. Modlete se, aby byl Duch Svatý na nadcházejícím zasedání Generální Konference vylit tak hojně, že bude všem evidentní, že toto je Boží církev a On koná své velké dílo.
  1. Modlete se, aby nešlo na tomto zasedání GK jen o sejití a jednání, ale aby to byl čas duchovního oživení, které občerství srdce všech účastníků.
  1. Modlete se, aby každý z delegátů znovu zažil svoji „první lásku“ a byli vyzváni během tohoto zasedání k tomu kráčet s Kristem hlubší cestou.
  1. Modlete se, aby lidé v každý den po skončení programu namísto hovoření o obchodních záležitostech a vyjadřování svého nesouhlasu, chválili Boha za to, jak pracuje a za to, co činí v jejich vlastních srdcích a životech.
  1. Modlete se za mládež a mladé dospělé, kteří budou přítomni na setkání GK, aby mohli vidět Ježíše, kterého budou zrcadleného životech našich vedoucích, a mohli zatoužit víc znát a milovat Ježíše.
  1. Modlete se, aby Bůh vedl všechny výbory, porady, atd. 
  1. Modlete se, aby Boží Duch vedl diskuse a rozhodnutí, týkající se obtížných bodů v agendě, včetně: ordinace žen, Stvoření, základní věroučné body, politika a církevní pořádek atd.
  1. Modlete se, aby byl Duch Svatý vylit na delegáty a členy z ústředí GK v Marylandu, a aby jim Bůh dal božskou moudrost k rozhodnutím, která budou muset učinit.
  1. Modlete se, aby byl Duch Svatý vylit na členy církve, kteří přijedou jako delegáti, aby je Bůh zvlášť naplnil a požehnal jim!
  1. Modlete se za místní kazatele a členy církve, aby na ně sestoupil Duch Svatý a zmocnil je k jejich úkolům.

počítadlo.abz.cz