51. Den – Čtvrtek 14. května

Nové téma pro dalších 10 dní: Láska ke ztraceným

Biblický text k zamyšlení: Lukáš 19,1-10

Klíčový verš: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.” Lukáš 19,10

Zacheus možná nežil tak, jak by měl, ale jednu věc udělal správně. Zoufale toužil uvidět Ježíše, a byl ochotný udělat cokoliv proto, aby dosáhl tohoto cíle, i když to znamenalo vylézt na strom, posadit se na větev, a umožnit druhým, aby ho považovali za podivína.

Jelikož tak toužil uvidět Ježíše, když Pán procházel okolo, Ježíš se zastavil a zavolal ho dolů. A vskutku Ježíš neřekl jenom: „Pojď dolů,“ řekl, „Pojď rychle dolů!“ Ježíš se nemohl dočkat, aby se s ním setkal.

Bible nám říká: „I sstoupil [Zacheus] rychle, a přijal jej radostně. A viděvše to všickni, reptali, řkouce: [Ježíš] K člověku hříšnému se obrátil.“ (Lukáš 19,6.7).

Zacheus nežil mravným životem. Byl výběrčí daní a zloděj! Proto zástup nemohl snadno pochopit, proč by Ježíš šel právě k němu domů. Ale Ježíš znal Zacheovo srdce. Viděl jeho zoufalou touhu po něčem lepším.

Jako výsledek, Zacheus byl tak dojatý Kristovou láskou, že se rozhodl toho dne vrátit všem, kterým vzal neprávem. Podle lévijského zákona měl vrátit nejen to, co ukradl, ale měl k tomu přidat pětinu. (To je částka 120 procent, podle Lv 6,4.5). Avšak po chvilce s Ježíšem se rozhodl dát polovinu svého bohatství chudým a vrátit čtyřnásobně těm, které okradl. (To je 400 procentní odplata!) Co motivovalo Zachea, že se tak drasticky změnil a dal o tolik víc, než byla jeho povinnost? Setkal se s člověkem; nikoliv s myšlenkou, principem, nebo vzorem, ale s člověkem – tímto člověkem byl Ježíš Kristus!

A nyní udělejme tento příběh více osobní: Co najde Ježíš, když přijde do naší čtvrti? Jsme ochotní udělat, cokoliv je třeba, abychom pomohli druhý najít tohoto stejného milujícího a milostivého Spasitele, který nás vysvobodil ze života hříchu? Jsme ochotni vyjít, dokonce i vylézt na větev, pokud nutno, a připadat divní těm, kdo se dívají, jen proto, aby někdo jiný mohl slyšet evangelium? Jsme ochotni následovat Ježíše, když nás povolá sloužit druhým, dokonce i mimo zónu našeho pohodlí? Jsme ochotni odškodnit ty, kterým jsme ublížili?

V následujících 10ti dnech modliteb se zaměříme na to, co znamená mít skutečnou ryzí lásku ke ztraceným. Pamatujte, Ježíš nehledá dokonalé lidi, aby byli Jeho spolupracovníky. Hledá lidi pokorné, kteří nemyslí na své já, a jsou ochotni nechat se přetvořit Jeho mocí. Hledá lidi, jako byl Zacheus, kteří velmi touží sdílet to, co Kristus pro ně udělal, že štědře přispějí na Jeho cíl, bez ohledu na oběť nebo důsledky. Jsme ochotni stát se takovým mužem nebo ženou?

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Pane, když pokračujeme dále v  modlitbách za naši církev, prosíme, abys na nás vylil mocně Svého svatého Ducha, abychom byli uschopněni oslovit svět a získat ho pro Tebe. Avšak nemilujeme druhé tak, jak bychom měli. Naše srdce jsou stále sobecká a chladná. Ve skutečnosti netoužíme tak, jak bychom měli, po tom, abychom viděli, jak Tě druzí nalézají. Naše myšlenky, plány a cíle jsou příliš omezené a příliš sebestředné. Změň nás, Pane! Dej nám srdce taková, jako je to Tvé, abychom byli ochotni udělat cokoliv je třeba a viděli, jak Tě lidé nacházejí. Pomoz nám, ať si už neděláme starosti s tím, co si myslí druzí kolem nás. Pomoz nám žít radši tak, jak to Ty schvaluješ a žít pro Tvou slávu. A pokud jsme zranili druhé našimi činy nebo naším životem, ukaž nám, prosím, jako Zacheovi, jak to napravit. Chceme, abys dnes přišel do našeho domu. Chceme, aby se náš dům stal Tvým domem! V Ježíšově jménu. Amen.

Napsala Melody Masonová

(Melody je autorkou knihy Odvaha žádat více: Boží klíče k zodpovězeným modlitbám a je koordinátorkou 100 dní modliteb. V současnosti žije v Silver Spring, v Marylandu, U.S.A. Její osobní svědectví si můžete přečíst na https://100daysofprayer.org/day-7-recognizing-the-power-of-the-cross/).

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ - napsal  Ted N.C. Wilson

„Avšak pro dobu krátce před ukončením pozemské žně je přislíben dar mimořádné duchovní milosti, která má připravit církev na příchod Syna člověka. Toto vylití Ducha je přirovnáno k pozdnímu dešti; a právě o tuto větší moc by měli křesťané „v čas jarních dešťů“ prosit Pána žně.“ Acts of the Apostles (Skutky apoštolů – Poslové naděje a lásky, str. 32), p. 55

  1. Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.
  2. Modlete se za lidi v Nepálu a veškeré úsilí a snahy pomoci, včetně těch v Jihoasijské divizi a ADRA, když pomáhají v této velmi vážné tragédii.
  3. Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.
  4. Modlete se za pochopení, že Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.
  5. Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí na zasedání Generální konference.
  6. Modlete se, aby Bůh přivedl do vedení zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí pro budoucí období, kteří poskytnou Kristo-centrické vedení, když bude Jeho církev naplňovat nebem svěřené poselství světu.
  7. Modlete se, aby se trávilo více času studiem Bible a modlitbami, což umožní Bohu vést plně Svůj lid podle Své vůle, a nikoli naší vůle. Toto dovolí, aby moc Ducha svatého působila a zvrátila trendy světskosti, které ohrožují Boží církev.
  8. Modlete se za zvýšený důraz na studium knih Daniel a Zjevení, a pochopení poselství Svatyně.
  9. Modlete se za založení tisíců „Center vlivu“ ve světě, zejména ve velkých městech, která přinesou velkou změnu do života lidí, když jim bude představena Boží pravda skrze křesťanskou službu.
  10. Modlete se, aby každý člen církve cítil povinnost získávat duše a uvědomil si, že nebe vyžaduje od každého, aby následoval v Kristových stopách a sdílel svou víru.
počítadlo.abz.cz