50. Den – Středa, 13. května, 2015

Jsem moudřejší než Ježíš?

Biblický text k zamyšlení: Lukáš 6,12-19

Klíčový verš: “Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Bohu. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které take pojmenoval apoštoly.” Lukáš 6,12.13

Ježíš stál před ohromujícím úkolem. Měl méně než tři a půl roku života na této planetě. Jak by mohl splnit tento úkol, který jej přesahoval, totiž dostat evangelium do celého světa? Ježíš mohl s veškerou mocí nebes, která za ním stála, udělat cokoliv, ale spíše než aby se snažil získat všechny sám, zaměřil se na vyučování druhých, aby dělali tuto službu.

Ve své práci pro církev je pokušením dělat všechnu svou práci sám. Tímto způsobem nemusím nikoho žádat, aby dělal něco, co nechce dělat, a také to znamená, že práce bude udělaná způsobem, jakým chci, aby byla udělána. Ale když se dívám na Ježíšův příklad ve službě, uvědomuji si, že musím investovat více času a energie do tréninku a vyučování jiných ke službě.

Takže první velká otázka, kterou se ptám, je: Podle čeho se Ježíš rozhodl, komu bude věnovat svůj vzácný čas k vyučování? Vybral si dvanáct lidí s těmi nejslibnějšími vyhlídkami, ty nejvlivnější, ty nejvíce talentované? Je zřejmé, že ne. Vybral si negramotné rybáře, výběrčího daní, zélotu (fanatika, jehož posláním normálně bylo zabít zrádné výběrčí daní) a nečestného finančníka, jen abychom jmenovali alespoň několik z nich. Jistě bychom mohli já i ty zvolit lépe než takto, je to tak? Ale jsme moudřejší než Ježíš? Jak Ježíš věděl, že má vybrat těchto dvanáct za apoštoly?

“Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Bohu. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, které také pojmenoval apoštoly.” (Lukáš 6,12.13).

Pochopil si to? Bylo to skrze celonoční opravdovou modlitbu, kdy byla Ježíšovi dána moudrost, koho má vybrat za první pracovníky v tomto velkém díle.

Když uvažuji nad příkladem Ježíše, je pro mne výzvou tato otázka: “Jsem moudřejší než Ježíš?” Je jasné, že odpověď zní ne. Ale jak často jsem se modlil celou noc za nějaké rozhodnutí či zítřejší úkol? (Ne dost často!) Jak opravdově hledám dokonce i dnes tu nebeskou moudrost?

Když dovolím, aby v mém životě dominoval nedostatek modlitby, ukazuji tím pak, že důvěřuji více sobě než Ježíši. Jestliže Syn Boží potřeboval zde na zemi tolik času k modlitbě, aby věděl, jak vyučovat druhé, o kolik více času na modlitbách potřebujeme my, abychom získali jasné porozumění Otcova poslání v naší službě?

Následujme Jeho příklad opravdových proseb k Bohu, aby nám ukázal, jak získávat učedníky.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý Otče v nebesích, když uvažujeme nad nadcházejícím zasedáním GK, znovu prosím, aby si nám odpustil naší aroganci, naši pýchu, naši neustálou závislotst na sobě samých. Prosím, dej nám moudrost, kterou jsi nám zaslíbil (Jk 1,5). Prosím, dej, abychom byli opravdoví v modlitbách a nechtěli jít již více dál ve své vlastní moudrosti. Děkuji, že na nás trpělivě čekáš, až k Tobě budeme volat. Pomoz nám vidět, že dílo nebude nikdy splněno bez následování Ježíšova příkladu horlivé modlitby a vědomého učednictví. Děkuji Ti, Pane, že nám dáš nebeskou moudrost k vyučování druhých!

Zac Page

(Zac je pastorem v sboru CASD Templeton Hills, v Templetnu, v Kalifornii. On a jeho žena Lea jsou spolu 7 let a mluví na setkáních zaměřených na modlitbu a oživení. Více o jeho životním příběhu se dozvíš v prvních deseti dnech modliteb.)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě teď nastal čas, kdy si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži Boží.” Patriarcové a proroci, str. 142, ang.str. 203

  1. Modlete se, aby se to “Co mohlo být” v roce 1901, pokoření srdcí vedoucích církve a náprava všeho zla tím správným, stalo v roce 2015, aby tak Duch svatý mohl být vylit a uspíšil Ježíšův návrat.
  2. Modlete se, aby Duch svatý opravdu vedl každý aspekt v programu zasedání GK a aby mezi námi byly mnohé modlitby, včetně vyznání, pokory, smíření, nesobecké služby a zaměření na misii, pro všechny účastníky, obzvlášť vedoucí.
  3. Modlete se za celkové, energické uznání misie a duchovní nadšení pro misii církve, která nahradí všechna ostatní témata.
  4. Modlete se, aby Bůh naplnil Almodome svou přítomností a jakmile lidé vstoupí dveřmi, aby pocítili moc Ducha svatého.
  5. Modlete se, aby toto nadcházející setkání GK bylo bodem obratu v historii naší církve.
  6. Modlete se za ty, kteří teď pracují za scénou na plánech a logistice pro zasedání GK v San Antoniu.
  7. Modlete se za zaměstnance hotelů v San Antoniu, aby jejich srdce byla během zasedání GK dotčena životy mnoha Adventistů sedmého dne.
  8. Modlete se za speciální vylití Ducha svatého na WAD (Východo-centrální africkou divizi) vedoucí: Gilbert Wari, Onaolapo Ajibade, Emmanuel Manu a jejich rodiny. (Modlete se za jejich delegáty!)
  9. Modlete se za spojení evangelizačních aktivit a vydávání osobních svědectví každého Adventisty sedmého dne – muže, ženy a dítěte po celém světě, posílené mocí Ducha Svatého, když se odevzdáme Jeho vedení ve svých životech.  
  10. Modlete se za oživení mezi našimi místními pastory, uzdravení a obnovu pro jejich rodiny.
počítadlo.abz.cz