48. Den – Pondělí, 11. května, 2015

Nejvíce záleží na tom, co je uvnitř!

Biblická pasáž k uvažování: Žalm 19:8-15

Klíčový verš:  “Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!.” Žalm 19:15, ČSP

Znovu a znovu se modlím za to, abych kdekoliv jdu, ve mně druzí viděli Krista. Není to vždy jednoduché. Jednou jsem s něčím, co říkala má kolegyně, nesouhlasila a ona mě zaplavila neuctivými a urážlivými slovy. I když jsem vypadala, že jsem na pohled klidná, mé srdce bušilo jako zuřivému zvířeti, které se právě chytlo do pasti a já zapasila s nutkáním dostat ze sebe ostrá slova, která jsem měla už na jazyku. Rychle jsem odešla, abych se dala dohromady a při tom co jsem odcházela, jsem si myslela; „Nenávidím Tě.“

Když jsem našla tiché místo, Duch Svatý ke mně začal promlouvat tak jasně, že přehlušil jakoukoliv hořkost, která byla jedem pro mé srdce… “Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine.“ Volala jsem k Pánu a prosila jej o odpuštění a můj život se změnil.

Ellen Whiteová píše: „Je pravda, že může nastat vnější náprava jednání bez obrozující moci Kristovy. Touha po získání vlivu a úcty druhých může vést ke spořádanému životu. Sebeúcta nás může vést k tomu, že se vyhýbáme zdání zla. I sobecké srdce může konat dobré skutky.“ (Cesta ke Kristu, str. 58 angl.)

Vidíte, i když to vypadalo, že jsem „podobná Kristu“ v tom, že jsem se vyhla konfliktu a oklamala jsem okolí i sama sebe, že odrážím Jeho charakter, Bible jasně říká, že Hospodin se „nedívá na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce.“ (1 Samuelova 16:7). Také Jeremiáš 17:10 nám říká, že Hospodin zkoumá srdce a nitro.

V knize Touha Věků je nám řečeno: „Povaha našich skutků závisí na pohnutce. Ta rozhoduje o tom, zda je náš čin hodný opovržení či zda je projevem mravní síly. Pro Boha nemá největší cenu to, co všichni vidí a obdivují. Často si mnohem více váží lidí, kteří s radostí plní nepatrné povinnosti a neokázale přinášejí skromné, v očích jiných snad i nicotné, oběti. Srdce naplněné vírou a láskou je Bohu milejší než nejdražší dary.“ (Touha Věků, str. 615 angl.)

Prosme Boha o to, aby nejen proměnil naše vnější jednání, ale také naše srdce a motivy, protože nejvíce záleží na tom, co je uvnitř!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Milující Otče, Ty jsi nás povolal, abychom se stali Tvými učedníky, ale my jsme se pouze naučili to, abychom byli přijatelní v očích světa. Pane, při tom co pokračujeme na cestě 100 dní modliteb, prosím, zkoušej nás, a ukaž nám v nás cokoliv špatného. Odejmi naše já, očisti naše motivy, které tak často řídí naše životy a myšlenky. Stvoř nám čisté srdce a obnov v nás svého Svatého Ducha. Dej ať slova, která vycházejí z našich úst, a každé myšlení našeho srdce, je přijatelné před Tvou tváří. Ó, Pane, Ty jsi naše skála a náš Vykupitel. Amen!

Napsala Shanter Alexanderová

(Shanter, původem z karibského ostrova Sv. Lucie, je psycholožkou, která žije a pracuje v Michiganu, USA. Jako vedoucí modliteb je zapojena na setkáních doma i v divizích ze zámoří).

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Boží milost je nutná nejen na počátku, ale i na každém kroku našeho postupování. Jedině Boží milost může toto dílo dokonat. Nemáme čas, abychom bezstarostně odpočívali… Můžeme sice mít určitou míru Ducha Božího, ale modlitbou a vírou máme vždy usilovat o větší dar Ducha.” Svědectví pro kazatele, str. 507, 508 angl.

  1. Modlete se za to, aby byl pozdní déšť vylit na Boží církev při zasedání GK. Neznáme Boží načasování, ale známe Boží zaslíbení. Takže se modleme, dokud nebude vylit! (Ať je raději dříve vylit než později!)
  2. Modlete se za to aby “TO CO MOHLO BÝT” v roce 1901, se stalo v roce 2015 k urychlení Ježíšova příchodu.
  3. Modlete se za to, aby skrze nás, kteří stojíme na konci času, zaznělo Boží prorocké poselství do celého světa bez prodlení.
  4. Modlete se za to, aby Duch ryzí pokory a pokojného, kristovského chování, vládl při všech vystoupeních a diskuzích během setkání a abychom měli lásku a respekt jeden k druhému.
  5. Modlete se za to, aby podnikatelé a obchodníci nebo doručovatelé pošty, kteří vejdou do Alamodome* vnímali při příchodu, že se zde koná něco zvláštního a že Duch Svatý je na setkání přítomen.
  6. Modlete se za zaměstnance Almodome,* kteří nejsou adventisty sedmého dne, aby vnímali Boží lásku a přítomnost mezi všemi adventisty a aby je to vedlo k touze po větším poznání.
  7. Modlete se, aby program s účinkujícími na podiu všech setkání, včetně “pracovních jednání,” byl veden Duchem Svatým a aby tato setkání proměňovala život a nebyla pouze pracovními jako obvykle. 
  8. Modlete se za vylití Ducha Svatého na vedení SSD (Jihoasijsko-Pacifickou divizi): Alberto Gulfan Jr., Saw Samuel, Sergie Ferrer a jejich rodiny. (Modlete se za jejich delegáty!)
  9. Modlete se za vylití Ducha Svatého na vedení SUD (Jihoasijské divize): John Rathinaraj, Gordon Christo, Robert Clive a jejich rodiny. (Modlete se za jejich delegáty!)
  10. Modlete se za evangelizační sérii Marka Finleyho v San Antoniu, kterou bude mít v létě před setkáním GK aby přijalo víru mnoho nových členů.

*budova, kde se bude setkání GC konat, pozn. př.

počítadlo.abz.cz