43. Den – Středa - 6. květen 2015

Jsem Saul…Pane učiň mě Pavlem!

Biblická pasáž k uvažování: Skutky 22:1-16

Klíčový Verš: “ On mi řekl: `Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.” Skutky 22:14-15

Všichni známe ten příběh. Saul byl velkým pronásledovatelem Křesťanů, zabil jich mnoho. Přesto se jednoho dne vše změnilo. Potkal Ježíše a stal se jedním z Jeho nejvíce zasvěcených následovníků. Začal přinášet uzdravení a naději tam, kde dříve přinášel smrt a utrpení.

Četla jsem tento příběh mnohokrát, ale teprve nedávno jsem pochopila tu lekci pro můj život.

Ne, já jsem nevraždila Křesťany jako Saul, ale byla jsem pyšná a mnoha způsoby jsem odsuzovala a zraňovala své bratry a sestry. Mluvila jsem slova kritiky, když jsem měla zůstat zticha a modlit se. Byla jsem tvrdá a zatracující, když jsem měla mít empatii a lásku. Ničila jsem, když jsem měl stavět. Tyto hříchy nejsou v Božích očích o nic méně špatné, než ty Saulovy.

Díky Bohu, přes všechny tyto zlé věci, které jsem dělala, slyším Jeho hlas, jak mě volá. Volá i Tebe. Říká nám: `Bůh našich otců si Tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. On pro Tvůj život má vyšší povolání. V minulosti jsi byl nástrojem nepřítele – ničil a rozbíjel, ale nyní Tě chce Bůh použít, abys stavěl a přinášel uzdravení.”

Ale jak se máme změnit? Jak se ze Saula stat Pavlem?

Ellen White píše, “Žádné vnější praktiky nemohou převzít místo jednoduché víry a plného zapření svého já. Ale nikdo se nedokáže vyprázdnit od svého JÁ. Můžeme jedině souhlasit, aby Kristus vykonal toto dílo.” (Kristova podobenství, str. 159).

A tak má modlitba odráží inspirovaná slova:

“Pane, vezmi si mé srdce, protože já Ti ho nedokážu dát. Ono je Tvým vlastnictvím. Zachovej ho čistým, protože já ho nemohu pro Tebe zachovat. Zachraň mě i přes mé slabé já, nepodobné Kristu. Formuj mě, odívej mě, pozvedni mě do čisté a svaté atmosféry, kde bude moci plynout bohatý proud Tvé lásky mojí duší.” (Kristova podobenství, str. 159).

Ellen White pokračuje: “Takové zapírání svého já se má praktikovat ne jen na počátku křesťanova života. Má se obnovovat na každém dalším kroku k nebi. Všechny naše dobré skutky jsou závislé na síle mimo nás. Proto musí srdce trvale vzhlížet k Bohu. Potřebujeme trvalá upřímná vyznání hříchu a pokoru srdce před Ním. Jen trvalým zapřením svého já a závislostí na Kristu můžeme kráčet bezpečně.” (Kristova podobenství, str. 159).

Co bych tedy ode dneška měl dělat? A co budu dělat? Ježíš Sám se nás ptá tuto otázku. On Tebe i mě povolává, abychom Ho následovali.  Chce nás ze Saula proměnit na Pavla. Odpovíme na Jeho výzvu?

Modlitební výzva k srdci:

Milostivý Otče, děkuji Ti, že nás tak miluješ, žes poslal Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. Přiznáváme, že i jako křesťané jsme příliš často byli jako Saul.  Ničili jsme a pronásledovali naše spolubratry a spolusestry. Prosíme, proměň naše srdce. Otče, odevzdáváme Ti teď svá srdce. V našich modlitbách za naši církev nám prosíme, ukaž, jak být svědky, které jsi povolal, aby byly světlem lidem kolem nás, našim sousedům a těm vedle nás ve sborových lavicích a především v našich domovech. To není jednoduché, ale Ty nás můžeš proměnit – formovat nás a učinit nás nádobami, které Ti budou sloužit a přinesou slávu Tvému jménu. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen.

Kat Taylorová

(Kat pracuje na plný čas pro vládní agenturu v Kansasu, ale její skutečná touhou srdce je služba. Je vedoucím modlitební skupinky a členem týmu 100 Dní modliteb. Její zkušenost si můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Pozdní déšť – Ať křesťané prosí ve víře za zaslíbené požehnání a ono příjde. Vylití Ducha Svatého ve dnech apoštolů bylo raným dešťěm a jeho výsledky byly slavné. Ale pozdní déšť bude ještě hojnější.”  The Signs of the Times, 17. únor, 1914.

 1. Modlete se za pozdní déšť Ducha Svatého na GK 2015, aby zahájil hlasité volání a zmocnil nás, abychom dokončili dílo a mohli jít domů.
 2. Modlete se, aby toto zasedání GK nebylo jen pracovním setkáním, ale duchovním oživením, které nás zmocní k oslovení světa Kristovým evangeliem.
 3. Modlete se, aby Pán přivedl na setkání ty lidi, které tam chce a aby účastníci (jak vedení, tak laici) byli opravdově obrácení, znovuobrácení nebo puzeni, aby se prohloubilo jejich osobní chození s Kristem během GK.
 4. Modlete se, aby byli delegati duchovně připraveni přijít na GK a aby byli ve shodě
  s Boží vůlí pro rozhodnutí, která musí udělat.
 5. Modlete se za všechny delegáty a účastníky a každého z nás, abychom měli každodenní osobní vztah s Kristem a nedovolili jsme starostem, aby přeplnily náš čas s Bohem, ani během GK.
 6. odlete se, aby Bůh ustanovil na místa vedoucí, které On chce ve všech volbách na světě  - ať už na setkání GK nebo na setkáních na konci roku. (Mnoho vedoucích odchází do důchodu!)
 7. Modlete se, aby Boží vůle žehnala a vedla při rozhodováních ve všech bodech agendy.
 8. Modlete se za zvláštní vylidí Ducha svatého na vedení ECD (Divizí východní centrální Afriky) v jejich přípravách na setkání GK: Blasious Ruguri, Nthaniel Walemba, Jerome Habimana a za jejich rodiny. (Modlete se i za jejich delegáty!)
 9. Modlete se za požehnání Ducha Svatého pro vedení EAD (Euro-Asijské Divize) v jejich přípravách na GK: Guillermo Biaggi, Vladimir Krupskyi, Brent Burdick a za jejich rodiny. (Modlete se i za jejich delegáty)
 10. Modlete se za celosvětovou jednotu v každém sboru a za podstatu založenou na respektu k Božímu slovu, pokorné modlitbě a moci Ducha svatého, za úctu k přijatým církevním pravidlům a postupům a za plné zapojení v misii sboru při hlásání Trojandělského poslelstí ze Zjevení 14 a poselství 4. anděla ze Zjevení 18. 
počítadlo.abz.cz