41. Den – Pondělí 4. května 2015

Nové téma pro dalších 10 dní: Učednictví a svědectví

Biblický text k zamyšlení: 1. Petr 3,13-17

Klíčový verš: „Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích svých. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní“ 1. Petr 3,15

Všichni máme svědectví, ale víme, jak ho sdílet? Říkáme, že jsme křesťané, Adventisté sedmého dne, ale víme proč? Kdybychom byli vyslýcháni, byli bychom připraveni vypovídat o naší víře?

Ve Skutcích 1,8 nám Bible říká: „a budete mi svědkové“. K tomuto verši Ellen Whiteová píše: „Tato Ježíšova slova neztratila nic ze své síly. Náš Spasitel povolává věrné svědky v těchto dnech náboženského formalismu. Ale jak málo, dokonce i mezi těmi, kdo jsou vyznávajícími Kristovými vyslanci, jsou připraveni vydat věrné, osobní svědectví pro svého Mistra.“ (Gospel Workers, p. 273).

Ať už jsme křesťany mnoho let nebo jen krátce, Bůh dal každému z nás osobní svědectví – a to je jeden z nejefektivnějších nástrojů sdílení evangelia. Nicméně skutečnost je taková, že když dojde na vydávání svědectví v každodenním životě, můžeme mít jen pár krátkých minut ke sdílení radosti, kterou jsme našli v Kristu. Nebo se možná vůbec ani nedostaneme ke slovu. Možná všichni vidíme, že je to naše jednání, jak mluvíme v rodině, nebo jak jednáme v nepříjemné situaci. Jeden kazatel řekl: „To, co děláte, je tak hlasité, jako hrom, že neslyším, co říkáte!“ Ano, naše nevyřčená slova a činy jsou přesvědčivým důkazem o našem vztahu s Kristem.

Mám velice ráda následující citát z knihy Touha věků: „Povolává nás, abychom vyznávali jeho věrnost, a tím zjevovali světu Krista. Máme svědčit o jeho milosti, kterou zvěstovali Boží poslové v dávných dobách. Nejúčinnějším svědectvím je pak naše osobní zkušenost. Božími svědky se stáváme tehdy, když se na nás projevuje působení Boží moci. (str. 220; DA 347)

Už jsme dokončili čtyřicet dní modliteb. A Bůh žehnal. V dalších deseti dnech se zaměříme na „Každodenní učednictví“ a praktické aspekty toho, co znamená „být svědkem“ pro lidi kolem nás. A tak, když budeme pokračovat v modlitbách za naši církev, za vedoucí, a za nadcházející zasedání Generální konference, prosme, aby nám Bůh ukázal, jak sdílet s druhými veliký dar – naše svědectví – který nám dal. Modleme se, aby nás učinil věrnými svědky Jeho slávy!

Melody Mason, Koordinátor 100 dní modliteb,GC Ministerial Association

Zaměření modliteb – napsal  Ted N.C. Wilson

 „Když se církev probudí a uvědomí si své svaté povolání, bude k nebi stoupat mnohem více modliteb za to, aby Duch svatý ukázal práci a povinnosti Božího lidu při záchraně duší. Máme pevné zaslíbení, že Bůh se přiblíží ke každé hledající duši.“ Vybraná poselství – Svazek první, str. 116

1.      Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.

2.      Modlete se, aby bylo doceněno téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modlete se, za pochopení, že Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.

4.      Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí.

5.      Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.

6.      Modlete se o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.

7.      Modlete se za ducha jednoty v Kristu, který překoná veškeré rozdíly v názorech a povede všechny účastníky k pokornému přijetí výsledků a závěrů, které se nemusí shodovat s osobním přesvědčením.

8.      Modlete se za rozšířený důraz na „Oživení a reformaci“ na celém světě u členů, ve sdruženích, v uniích, institucích, divizích, v Generální konferenci a napříč celou církví s vážnou, upřímnou a opravdovou modlitbou během „777“ za pozdní déšť Ducha svatého a naplnění Joele 2, Ozeáše 6 a Skutky 2.

9.      Modlete se za plány a aktivity třinácté divize a připojených unií ohledně „Misie ve velkých městech.“

10.  Modlete se, aby každý člen církve cítil povinnost získávat duše a že nebe vyžaduje od každého, aby následoval v Kristových stopách a sdílel svou víru.

počítadlo.abz.cz