40. Den – neděle - 3. května 2015

Objevování nebeského vína

Biblický text k zamyšlení: Jan 15,1-12

Klíčový verš: “A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem.” (Efezským 5,18)

Během střední školy jsem prožíval mnoho bojů. Začal jsem pít, protože jsem chtěl být šťastný. Chtěl jsem být v pohodě. Naneštěstí to skončilo vše ještě větší bolestí v srdci než předtím.

Samozřejmě, že obzvlášť pro nás křesťany není život jednoduchý. Bible nás upozorňuje, že “mnoho zla přichází na spravedlivého.” (Žalm 34,19) a take nám říká, abychom nebyli překvapeni, když budeme čelit zkouškám (1. Pt 4,12).

Od té doby, co jsem se plně obrátil, jsem si často pomyslel, že potřebuji nést těžkosti tohoto života s úsměvem a s vědomím, že jednoho dne prožiji štěstí a radost nebes.

Ale Jakub nám říká: “Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení.” (Jk 1,2). Dokážeš si představit, že by z tebe strhali šaty, zbili by tě holemi, až bys měl na sobě mnoho modřin, a pak by tě zavřeli do tmavého vězení s přísnou ostrahou a nohy ti zavřeli do klády? Pak mluv o těžkých zkouškách. Jestli někdo někdy potřeboval alkohol, aby potlačil bolest, zdá se být tato situace jako ten pravý čas. Jak je možné, že Pavel a Silas byli schopní se s radostí modlit a zpívat žalmy za takových intenzivních podmínek?

Ježíš nám v J 15,11 zaslibuje něco něuvěřitelného: “Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna.”

Toto zaslíbení přichází v souvislosti s přebýváním v Kristu. Nacházet během životních bouří stálé útočiště v Kristově milující přítomnosti přináší opravdovou radost! Protože “v Jeho přítomnosti je hojnost radosti” (Žalm 16,11). Není divu, že Efezským 5,18 porovnává opilost s naplněním Duchem svatým.

“Přítomnost samotného Krista může učinit muže a ženy šťastnými. Všechny ty obyčejné vody života může Kristus proměnit v nebeské víno.” (Adventní domov, Adventist Home, ang. str. 28).

Už déle nepotřebuji pít alkohol, abych se pokusil být šťastný. Já prostě potřebuji pít vice Ducha svatého. To je to nebeské víno. A to je něco, na čem se můžeme podílet bez omezení. To je radost, která spočívá v učení se přebývat v Kristově přítomnosti.

Výzva k modlitbě ze srdce:

Otče v nebesích, chceme být naplněni radostí! My nechceme jen předstírat, že křesťanský život je radostný. Ve skutečnosti chceme být naplněni tím vzácným ovocem radosti. Prosíme, pomoz nám pít vice z Tvého Ducha svatého. Prosíme, odpusť nám, že jsme pili z těch děravých cisteren, když můžeme mít čisté víno nebes. Prosíme, pomoz nám přebývat ve tvé milující přítomnosti, abychom mohli světu ukázat, jaká radost je být křesťanem. Děkuji ti, že nás naplníš radostí pro dnešní den!

Zac Page

(Zac je pastorem v sboru CASD Templeton Hills, v Templetnu, v Kalifornii. On a jeho žena Lea jsou spolu 7 let a mluví na setkáních zaměřených na modlitbu a oživení.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

Tito lidé ochotně snášeli trampoty a strádání, bděli a modlili se za zdar věci. Jejich dary a oběti vyjadřují vřelou vděčnost a chválu jejich srdcí Tomu, který je povolal ze tmy do svého předivného světla. Žádná líbeznější vůně nemůže stoupat k nebesům. Jejich modlitby a almužny Bůh přijímá a pamatuje na ně.Vybraná poselství, sv. 2, str. 166; Selected Messages, vol. 2, p. 212

1.      Modlete se, aby Bůh mocným způsobem pracoval na blížícím se zasedání GK, aby všem bylo zjevné, že Bůh žehná své církvi jako odpověď na mnohé modlitby, které k němu vystoupali.

2.      Modlete se, aby každý z delegátů během tohoto setkání znovu prožil svou “první lásku” a aby byli vyzváni k hlubšímu chození s Kristem.

3.      Modlete se za celosvětovou jednotu v každém sboru a celistvost založenou na respektování Božího Slova, pokorné modlitbě, moci Ducha svatého, respektu k přijaté církevní politice a plnému zapojení se do misie církve v hlásání trojandělského poselství ze Zjevení 14 a čtvrtého anděla ze Zjevení 18.

4.      Modlete se za bdělost a moudrost, když budou delegáti na zasedání GK činit rozhodnutí, která ovlivní budoucnost naší církve. Bůh slibuje, že nám dá moudrost a ukáže nám cestu, kterou bychom měli jít (Iz 30,21). Můžeme poznat, jaká je tato cesta, když se budeme společně modlit a studovat.

5.      Modlete se za Iniciativu misie ve městech, která bude na zasedání projednávána.

6.      Modlete se za silnou spolupráci a jednotu mezi církevními institucemi a samopodporujícími služebnostmi, když spolu budou pracovat na zasedání GK.

7.      Modlete se za ty mnohé delegáty z našich divizí, unií, sdružení, misií a jednotlivých sborů, tak jako i za laické členy a pozvané návštěvy. Modlete se, aby na ně sestoupil Duch svatý.

8.      Modlete se za delegáty ADRY, Adventist Mission, Adventist Review a jednotlivých nakladatelství a vedoucí jednotlivých oddělení na GK a po celém světě, když šíří evangelium praktickým způsobem.

9.      Modlete se za delegáty pro veřejné záležitosti a náboženskou svobodu a vedoucí na GK i v zahraničí, kteří bojují za svobodu náboženského vyznání.

10.  Modlete se za sjednocené evangelizační aktivity a vydávání svědectví každým adventistou sedmého dne – mužem, ženou i dítětem po celém světě, které budou umocněné mocí Ducha svatého, když se všichni odevzdáme Jeho vedení v našich životech. 

počítadlo.abz.cz