35. Den – Úterý, 28. Duben, 2015

Svoboda odpuštění

Biblická pasáž: Kolosenským 3:12-17

Klíčový Verš: “Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. ” Kol 3:13

Před pár měsíci jsem při svém studiu Bible s mou Adventistickou kamarádkou cítila, že mě Pán povolává, abych pro Něj udělala ve svém životě změny. Jednou ze změn bylo to, že jsem se zbavila klenot. I když jsem měla ozdoby ráda a myslela jsem si, že vypadají hezky, dověděla jsem se, že Bůh je zamítá a nechce ani, abychom si pro ně propichovali tělo. (3 Moj 19:28 Nebudete svá těla zjizvovat… ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin).

No, a když jsem se nakonec rozhodla a má poslední ozdoba byla odstraněna, cítila jsem, jak Satan zuří. O dva dny později se ukázal můj dřívější přítel a chtěl se mnou hovořit. Tvrdil, že si přeje naše smíření a že prosí o šanci, aby mohl vše napravit. Ve skutečnosti, ale přišel, aby se mohl dostat ke mně domů a já byla tak naivní, že jsem ho pustila. Žel mě doma napadl.

Následkem této tragické události jsem se znovu začala zlobit na Boha. Vždyť jsem se Mu přece nově odevzdala. Jak tedy mohl dopustit, aby se mi tohle stalo?

Po určitý čas jsem byla obětí a byla jsem rozhodnutá, že neodpustím. Naštěstí už nejsem obětí své minulosti, protože mi Bůh změnil srdce.  Dal mi do srdce odpuštění pro toho (a ty), kteří mi ublížili. Modlím se, aby Ten, který mi také odpustil, se dotkl také jich.

Stalo se Ti v životě také něco bolestivého? Cítíš, že je těžké to odpustit? Jsi obětí něčeho ze své minulosti? Odpuštění není něco, co bychom mohli vyprodukovat. Je to dar, který pochází od Boha. Pokud ale věříme, že budeme v nebi, musíme ze srdce odpustit našim bližním – a to zahrnuje i ty, kteří Boha neznají i naše bratry a sestry, kteří nám někdy ublížili. Odpuštění zvláště této naposled jmenované skupině je extrémně obtížné, ale Ježíš nám ho chce dát do srdce, když o ně budeme prosit. Jakou svobodu přináší skutečné odpuštění!

Modlitební výzva k srdci:

Nebeský Otče, stvoř v nás čisté srdce a odejmi z nás naše kamenné srdce. I když chceme být jako Ježíš, jsme jen lidé a jsme tak velmi slabí. V našich modlitbách za naši církev, nám prosím dej odpuštění vůči těm, kteří nám ublížili. Ty jsi nám řekl, že pokud neodpustíme bližním, ani Ty nemůžeš odpustit nám. Tak nám prosím odpusť, že jsme Tě nežádali o naplnění srdce Tvým darem odpuštění. Naplň nás svým Duchem svatým a veď nás cestou, po níž máme chodit. V Ježíšově jménu, Amen.

Kat Taylor

(Kat pracuje na plný čas pro vládní agenturu v Kansasu, ale skutečnou touhou jejího srdce je služba Kristu.  Je jednou s vedoucích modlitebního týmu, jako řada dalších z týmu aktivity 100 dní modliteb. Její osobní svědectví si můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

Proste o Ducha svatého. Bůh stojí za každým zaslíbením, které vyřkl. Se svou Biblí ve svých rukou řekni, udělal jsem to, co jsi řekl. Představuji Tvé zaslíbení: ‘Proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude Vám otevřeno.’” Kristova podobenství, str. 147

1.      Modlete se, abychom na setkání GK prožili „Zkušenost z Horní místnosti“, jakou zažili učedníci během letnic. Proste, abychom byli zmocněni oslovit celý svět Kristovým evangeliem, tak jako to dokázali i oni. Je čas, abychom šli domů!

2.      Modlete se, aby byl každý účastník přitahován k užšímu chození s Kristem a měl obnovenou touhu i zaměření na studium Božího Svatého Slova, aby neodjeli z GK stejní, jako přijeli.

3.      Modlete se, o čistotu myšlení a soustředění všech delegátů během důležitých jednání a rozhodování.

4.      Modlete se, aby mezi námi byli Boží andělé a aby promluvili, když to na setkáních bude třeba.

5.      Modlete se, za pokoru v našich životech, abychom byli sjednoceni v našem podřízení Božímu vedení a procesu církve společně učinit shodná rozhodnutí.

6.      Modlete se, aby andělé chránili dveře a haly, aby se nestaly žádné nehody ani škody delegátům, vedení ani přítomným.

7.      Modlete se, aby oblast stánků ve sjezdové hale centra byla místem Božího zvláštního působení na srdcích lidí a aby Jeho prozřetelnost vedla vznik propojení pro účinnější misii.

8.      Modlete se, za vedení a delegáty Biblické sobotní školy a Osobní služby při GK a také za celosvětové církevní oddělení překladů.

9.      Modlete se, za vedoucí a delegáty Oddělení Výchovy při GK i celosvětově i za vedoucí a delegáty našich vzdělávacích institucí na celém světě.

10.  Modlete se, za ochranu našich mladých lidí od narůstajících vlivů světa, aby si vybudovali silný základ na Božím slově a stali se aktivními v evangelizaci a službě bližním.

počítadlo.abz.cz