33. Den – Neděle – 26. Duben 2015

Láska je Mocí

Biblická pasáž k přemýšlení: 1 Kor 13:1-13

Klíčový Verš: “Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.” 1 Kor 13:2, ČEP

Když jsem začal své stadium na ASD Teologickém semináři, na Andrews University, toužil jsem být tak spojený s Bohem, abych mohl vidět, jak se Jeho moc projevuje v každém aspektu mého života, tak jak to prožívali první křesťané v knize Skutků. A tak, jak už jsem zmínil, jsem začal trávit vice času modlitbou a upřímným každodenním hledáním Boha.
Chtěl jsem být “plný Všemohoucího,” jak je psáno v knize Pracovníci Evangelia (str. 255), tak, abych mohl mít duchovní moc. Chtěl jsem být schopen kázat s mocí Ducha Svatého, aby se mohly tisíce obrátit v jednom dni. Chtěl jsem být schopen modlit se ve víře a vidět neuvěřitelné zázraky uzdravení a vítězství pro Boží církev. A tak jsem se stále držel zaslíbení: “Od Boha sestoupí moc, jako odpověď na modlitbu víry.” (Gospel Workers, str. 255).

Bůh odpověděl moji modlitbu o moc.  Já jsem to ale nejprve nerozpoznal. Jak jsem trávil s Ježíšem dlouhé hodiny každé ráno, začal jsem si uvědomovat tvrdost mého srdce. Uvědomil jsem si, že mám problém s hněvem, který ubližoval lidem kolem mě. Pochopil jsem, že mám mnoho pýchy. Mnoho ostrých hrotů mé osobnosti, muselo být zjemněno. “Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych i hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.” 1 Kor 13:2

Wow! Ten verš je tak známý, že je tak jednoduché přehlédnout jeho význam. I když bych byl schopen dělat všechny tyto zázraky v Boží moci, ale stále mi chyběla láska, bylo by to absolutně bezcenné!

Víte, “Láska je moc” (2T 135). Na jiném místě sestra White píše, “Bůh si více váží toho, s jakou láskou pracujeme, než kolik toho uděláme.“ (Instructor mládeže, 13. 1. 1898, odst. 9). Toto zjevení opravdu otevírá oči.

Takže tou nejdůležitější věcí, ve které jsem mohl zajistit, aby měl můj život věčnou hodnotu a význam, bylo dovolit Bohu, aby napsal svůj zákon lásky do mého srdce mocí svého Svatého Ducha.

Samozřejmě, já stále věřím, že Bůh naplní knihu Skutků, než se vrátí a že v životech věřících bude zjevena moc, jakou jsme nikdy neviděli. Ale jsem vděčný, že Bůh nejprve začal konat tento největší zázrak v mém srdci. Tím zázrakem je láska!

 

Výzva k modlitbě ze srdce:

Drahý Nebeský Otče, my pro Tebe toužíme konat velké věci. Toužíme po tom jako církev, ale odpusť nám, že tak zapomínáme, že ta nejmocnější věc, kterou můžeme udělat je skutečně milovat ostatní, tak jako Ty miluješ nás. Prosíme zlom naše srdce a naplň nás Kristovou láskou. My ji sami v sobě nemáme.  Duchu Svatý, prosíme, přijď a napiš dnes svůj zákon lásky na naše srdce, aby v nás ostatní mohli vidět Ježíše. Dej nám srdce plné pokory, aby to, co se “mohlo stát” v historii naší církve, se nakonec uskuteční dnes na nás. V Ježíšově jménu. Amen.

Zac Page

(Zac je kazatel ve sboru CASD v Templetonu, v Kalifornii. V sedmiletém manželství se svou ženou Leah slouží na seminářích o oživení a modlitbě. Osobní zkušenost pastora Zaca si můžete přečíst na www.100daysofprayer.com)

ZAMĚŘENÍ MODLITEB

“Pak proste, proste a dostanete. Proste o pokoru, moudrost, odvahu, silnější víru. Na každou upřímnou modlitbu příjde odpověď. Možná nepřijde tak, jak si představuješ, nebo v době, kdy bys chtěl, ale příjde v době a takovým způsobem který nejlépe naplní Tvé potřeby. Modlitbu, kterou voláš k Bohu o samotě, když jsi unaven, nebo ve zkoušce, Bůh odpoví; ne vždy podle tvých očekávání, ale vždy pro tvé dobro.“ Gospel Workers, p. 258

1.      Modli se, aby se to, co se “mohlo stát” v r. 1901 stalo v roce 2015, aby byl uspíšen Ježíšův návrat.

2.      Modlete se, aby Duch svatý skutečně vedl každý aspekt programu setkání Generální konference, a aby mezi námi převládal Duch modliteb včetně vyznání, pokory, smíření, nesobecké služby a zaměření na misii – a to u všech účastníků a především však u vedoucích.

3.      Modlete se, aby, když lidé budou opouštět každodenní zasedání GK nehovořili o organizačních záležitostech či neshodách v jednáních, ale aby chválili Bohaza to, jak pracuje a co dělá v jejich srdcích a životech.

4.      Modlete se, aby Bůh ustanovil do budoucího vedení zbožné, pokorné a učenlivé vůdce, kteří povedou církev Kristocentricky, tak aby mohla splnit její nebem dané poslání záchrany světa.

5.      Modlete se, aby Bůh vedl a žehnal rozhodnutím ve všech bodech jednání.

6.      Modlete se, aby mluvčí byli připraveni a pomazání Duchem Svatým a aby srdce účastníků byla připravena slyšet poselství.

7.      Modlete se, aby neadventističtí zaměstnanci Alamodome a hotelů pro účastníky GK cítili Boží lásku a přítomnost ve všech Adventistech a aby je to vedlo k touze poznat o nich více.

8.      Modlete se, aby andělé chránili vchody a haly, aby se nestaly žádné nehody a ani žádná škoda delegátům, vedoucím a účastníkům.

9.      Modlete se za vedoucí Médií a delegáty Adventistické Televizní sítě, Hope Channel, 3ABN, Adventist World Radio a mnoha dalších, aby se mohli rozdělit o dobrou zprávu o spasení s mnoha dalšími lidmi na světě.

10.  Modlete se za vzájemnou spolupráci ASD služebností v oblasti médií na celém světě, aby se mohla ještě silněji rozšířit celosvětová evangelizace.

počítadlo.abz.cz