32.Den - Sobota - 25. dubna 2015

Vždycky v lásce

Biblický text k zamyšlení: 1. Janova 4,7-11

Klíčový verš: „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ 1. Janova 4,7.8

Nikdy mě nepřestalo udivovat, jak často Janovy epištoly mluví o lásce a jak Jan neplýtval slovy. Šel rovnou k věci a mnohdy je to ostrá a bolestná věc. V podstatě, pokud nemiluji, neznám Boha. Och!

Pak jsem se podívala zpět do Galatským 5,22. Láska je prvním ovocem Ducha, které je jmenováno, což mi říká, že by to měl být první viditelný důkaz mého přeměněného života. Stejně jako v Římanům 12,9 i my říkáme, „láska nechť je bez přetvářky.“

Takže, jaký druh lásky ode mě Bůh očekává ve směru k lidem?

Tato otázka mě provedla mou Biblí a spisy Ducha prorockého do hloubky mnohými způsoby. Často jsem se cítila Bohem káraná za myšlenky v mém srdci a za moje skutky bez lásky. Ale jsem především jen člověk. Ačkoliv zoufale toužím být jako Ježíš, mít jeho myšlení, jeho skutky a jeho akce a reakce, zjišťuji, že moje sobecké lidské cesty mi překážejí.

Díky moci Slova mě Bůh pomalu mění. Když zpozoruji, že „necítím“ laskavý postoj směrem k někomu, přemýšlím nad 1. Janovou. Jestli skutečně miluji Boha, láska mám ukázat. Ne, není to jednoduché a nepochází to z mého zkaženého srdce, ale Bůh může změnit naše srdce. Také jsem zjistila, že prokazování lásky, dokonce i když nechci, přináší pokoj, který překonává všechna chápání. To neznamená, že se přirozeně přizpůsobím každé osobnosti. Ne, někteří lidé mají stále sklon dostat se mi pod kůži vždy, když se vidíme. Bůh mě učí je milovat. Jsou to Boží děti a pravda je taková, že já mohu být jedinou „tváří Ježíše“, kterou oni uvidí. Proto, raději jednám jako On! Jak jednal? Vždy v Lásce!

Výzva k modlitbě ze srdce:

Laskavý Otče, modlíme se za obrovské vylití Tvého Ducha Svatého, abychom mohli milovat ostatní tak, jako Ty miluješ nás. Možná najdeme v našem srdci místnost pro všechny, dokonce i pro ty, které přirozeně rádi nemáme. My potřebujeme Tvého sladkého Ducha, ne abychom se mohli něčím chlubit, ale abychom mohli vypadat před světem jako Tvůj svatý Syn. Děkujeme Ti za vyslyšení této modlitby. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen.

Kat Taylor

Kat pracuje plnočasově pro vládní organizaci v Kansasu, ale její srdce ve skutečnosti patří službě. Je vedoucí modliteb a také členem týmu pro vedení 100 dní modliteb.

Modlitební Zaměření

“Náš nebeský Otec toužebně očekává a vyhlíží ten příhodný okamžik, aby na nás mohl vylít plnost svých požehnání. Velikou naší předností je, že můžeme nepřetržitě čerpat ze studnice nekonečné lásky.  Je nutné se divit, že se přesto tak málo a povrchně modlíme. Vždyť Bůh je připraven a ochoten vyslechnout upřímné modlitby svých nestálých dítek…. Proč se synové a dcery Boží tak zdráhají se modlit, když je modlitba klíčem v ruce víry, otvírajícím nebeské pokladnice, kde jsou uchovávány nekonečné možnosti Všemohoucího?” Steps to Christ, p. 94.95/Cesta ke Kristu, s. 72

1.      Modlete se, abychom mohli získat „Zkušenost Horní místnosti“ jako získali učedníci o Letnicích během toho, co byli sejití, a abychom byli posilněni k získání celého světa pro Krista, jako byli oni.

2.      Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude konat Generální Konference) svou přítomností a dříve, než lidé projdou dveřmi, již cítili moc Ducha Svatého.

3.      Modlete se, aby byli delegáti duchovně připraveni přijet na zasedání GK a být v souladu s Bohem a upřímně hledali Jeho vůli pro rozhodnutí, která budou potřebovat učinit.

4.      Modlete se, aby zvláštní modlitební chvíle, které budou součástí, byly hluboce významné a nápomocné pro všecky přítomné.

5.      Modlete se, aby Bůh vedl všechny jmenovací výbory, porady, atd.

6.      Modlete se, aby Boží Duch vedl diskuse a rozhodnutí, týkající se obtížných bodů v agendě, včetně: ordinace žen, Stvoření, základní věroučné body, politika a církevní pořádek atd.

7.      Modlete se za mládež a mladé dospělé, aby byli přítomni na setkání GK, aby mohli vidět Ježíše, kterého budou promítat naši vedoucí ve svých životech, a mohli zatoužit znát víc a milovat Ježíše.

8.      Modlete se, aby setkání mladých, juniorů a dětí byla oživující zkušeností. A ať připraví i ty, kteří je povedou.

9.      Modlete se za zvláštní vylití Ducha Svatého na delegáty oddělení žen, oddělení dětí a mládeže a vedoucí po celém světě.

10.  Modlete se o moudrost a požehnání Ducha Svatého pro naše delegáty oddělení rodiny a tak vedoucí po celém světě.

počítadlo.abz.cz