31.Den – Pátek 24. dubna 2015

Posvěcení přináší ovoce

Biblický text k zamyšlení: Galatským 5,22-26

Klíčový verš: „Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není zákon.“ Galatským 5,22.23

Modlíme se, abyste byli požehnaní na této cestě modliteb tak, jako my! Následujících deset dnů modliteb budeme uvažovat o „osobním posvěcení“, jak je zobrazeno ovocem Ducha.

Hlavním cílem, proč se modlíme během tohoto programu 100 dnů modliteb, je vylití Ducha svatého v hojnosti na nás jako církev, abychom byli vybaveni k dokončení díla a abychom tak mohli jít domů do nebe. Avšak dílo začíná u nás jako jednotlivců. Začíná osobně, a v našich domovech.

V knize Skutky apoštolů je nám řečeno: „Každý služebník, který se řídí Ježíšovým příkladem, bude připraven přijmout a využít moc, kterou Bůh zaslíbil své církvi, aby mohla dozrát pozemská úroda. Když poslové evangelia každé ráno poklekají před Bohem a obnovují svůj slib oddanosti, obdarovává je Bůh přítomností svého Ducha a jeho oživující a posvěcující mocí. Za svými každodenními povinnostmi pak odcházejí s jistotou, že je neviditelná přítomnost Ducha svatého uschopní stát se ‚Božími spolupracovníky‘.“ (Skutky apoštolů, AA 56)

To je to, co potřebujeme každý den: tuto oživující, posvěcující moc. Modleme se dnes za to. A prosme, aby nám Bůh dále ukazoval, jak má vypadat praktické křesťanství a praktická zbožnost v našem každodenním životě. Prosme ho, aby nám dal ovoce Ducha, protože, jak nám inspirace říká: „Toto ovoce se nemůže nikdy ztratit, ale přinese podle svého druhu další úrodu pro věčný život.“ (Perly moudrosti, COL 56)

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, když pokračujeme dále v těchto 100 dnech modlitby za naši církev, prosíme, abys zanesl dílo hlouběji o našich srdcí. Ukaž nám, co to znamená nést ovoce Ducha v našem každodenním životě. Ukaž nám, jak vypadá pravá láska. Ukaž nám, co to znamená mít radost, mít pokoj, být trpělivý (dokonce i když nás provokují), ukazovat zbožnou laskavost, jednat dobrotivě (ne v naší dobrotě, ale v Tvé), i nadále se modlit ve víře, odpovídat druhým v tichosti, a umět se ovládat. Pane Bože, v naší vlastní síle nedokážeme nic z toho. To je dílo, které můžeš vykonat jedině Ty. Prosíme, změň nás. Učiň nás podobnými Tobě! V Ježíšově jménu. Amen.

Napsala: Melody Mason, Koordinátor, 100 dní modliteb, GC Ministerial Association

Zaměření modliteb – napsal  Ted N.C. Wilson

„Užitečnost toho, kdo dá stranou své já, a uvolní místo pro působení Ducha svatého na své srdce a žije život plně posvěcený Pánu Bohu, nezná hranic.“ Christian Service, p. 254

1.      Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.

2.      Modlete se, aby bylo doceněno téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modlete se, za pochopení, že Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.

4.      Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí.

5.      Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.

6.      Prosme o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.

7.      Modlete se, aby Bůh zvětšil hluboký duchovní a evangelizační pohled u každého vedoucího sboru na světě, když se starají o církev a vedou členy církve ke Kristu a jedinečnému poslání a poselství Církve adventistů sedmého dne založenou ve Zjevení.

8.      Modlete se, aby Pán ochraňoval kazatele a členy církve, aby nikdy neztratiti prorockou identifikaci toho, kdo jsme jako Církev adventistů sedmého dne – Boží církev ostatku v době konce.

9.      Modlete se za větší používání křesťanské literatury u všech členů církve a za větší důraz na evangelizaci literaturou, jak v tištěné podobě, tak i v elektronickém formátu.

10.  Modlete se, aby každý člen církve cítil povinnost získávat duše a že nebe vyžaduje od každého, aby následoval v Kristových stopách ve sdílení své osobní víry skrze Boží vedení.

počítadlo.abz.cz