23.Den – Čtvrtek – 16 Duben 2015

Jenže já necítím chuť se modlit

Biblický text k zamyšlení: Jan 20: 24-29

Klíčový verš: "Ježíš mu řekl: Tomáši, protože jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili." Jan 20:29

Někdy je tou nejtěžší částí modlitby právě začátek! "Jenže já zrovna teď necítím, že bych se měl modlit! Měl bych se opravdu modlit, když nemám pocit, že jsem k tomu hoden?" ptají se někteří. To je něco, s čím jsem opravdu v minulosti bojovala.

Je však třeba si uvědomit, že jako křesťané, všichni svádíme dení boj mezi tím, co je fakt a co jen pocit. To, jakou máme víru a jak se modlíme, rozhodne o výsledku této významné bitvy. Vysvětlím to.

Fakt je to, co najdeme v Božím slově. Fakt, i když staví na neviděné realitě a neviditelných slibech, nebude váhat, protože odráží neměnnou podstatu Boha. To znamená, že Bůh nemůže lhát (Tit 1: 2), nemění se (James 1:17), že je stejný včera, dnes i na věky (Žid. 13: 8), a že nám touží vice dát dobré dary vice, než my lidé jsme ochotní dávat dobré dary svým dětem (Lukáš 11:13). Když jsme založili svou víru na faktech z Bible, máme pevný základ v každé bouři.

Na druhé straně pocity jsou vratké, protože se tvoří na základě našich osobních zkušeností, měnících se nálad, úzkostí, duchovní letargie či nezodpovězených modliteb. Rozhodujeme-li se na základě pocitů, spíše než abychom se ptali Božího slova, budeme oklamáni momentální náladou. Nebudeme se rozhodovat podle Boží, ale podle světské moudrosti, necháme se ovlivnit skeptickými přáteli či minulými prohrami v naší křesťanské zkušenosti. Založíme-li svou víru na pocitech, které přicházejí a odcházejí, je to, jako bychom si postavili náš dům na písku.  Každá bouře, která příjde, může náš domeček shodit.

Přemýšlejme o následujícím Inspirovaném citátu:

"Víra bere Boha za slovo, ať už je nebo není doprovázena pocity. Je podstatou věcí, v něž doufáme a jistotou toho, co nevidíme." Můžeme věřit našim bližním, a přitom nedůvěřovat Božímu slovu? Když přicházíme k Bohu s prosbou o moudrost a milost, nesmíme se dívat na sebe, abychom zjistili, jestli nám dal zvláštní pocit, jako ujištění, že se jeho slovo splní. Pocit není kritériem. Když křesťané následovali jen pocity, bylo výsledkem velké zlo. Jak máme ale vědět, že Ježíš slyší naše modlitby? Víme to z jeho zaslíbení. On říká, že v nouzi uslyší naše volání – máme jednoduše uvěřit Jeho slovu. Nikdy neřekl: "Potomci Jákoba, hledáte Mě marně." Jestliže chodíme ve světle, můžeme přijít k trůnu milosti se svatou smělostí. Můžeme Bohu představit Jeho zaslíbení v živé víře a požadovat jejich naplnění. I když jsme slabí, chybující a nehodní, "Duch pomáhá našim slabostem." Když jsme Bohu předali své prosby, nesmíme pochybovat, ale máme říkat stejně jako Jákob, když zápasil celou noc s andělem: “Nepustím Tě, dokud mi nepožehnáš,” a stejně jako on zvítězíme (Bible Echo, 24. září 1894, odst. 4).

Víra musí být založena na neměnných skutečnostech Božího Slova - ne v našich měnících se emocích.

Pokud čekáme na pocit, abysme mohli zcela důvěřovat Bohu, dříve než Mu začneme zcela důvěřovat, nebudeme Mu pravděpodobně nikdy věřit. Pokud čekáme na pocit, až budete mít chuť se modlit, dříve než se začneme modlit, nemusíme se nikdy modlit. Bůh nám dal mysl a dal nám i své Slovo.  Musíme je používat dohromady!

Modlitba ze srdce

Drahý Nebeský Otče, nauč nás, co to znamená, modlit se, i když se na to necítíme. Pomoz nám modlit se ve víře, i když vše kolem se zdá být beznadějné. Pomoz nám modlit se, i když se šance zdají proti nám, i když nám pocity nám říkají, že se stejně nic nezmění. Místo toho, abychom poslouchali naše pocity, pomoz nám stát pevně ve víře na Tvém slově. Děkujeme, za to, že Tvé sliby jsou pravdivé, a Tvé slovo nikdy nikdy neselže. Pomoz nám být v Tobě zakořeněni a tak silní, abychom bez ohledu na to, jaká příjde bouře, stáli pevně ve víře na Tvém Slově. Amen.

Melody Mason

(Melody je autorkou knihy Neboj se požádat o více:… Boží klíče k odpovědi na modlitby. Je koordinátorkou 100 dní modliteb. V současné době žije v Silver Spring, Maryland je možné se dozvědět více o jejím osobním svědectví – viz web: 100daysofprayer.com)

Modlitební Zaměření

"Nehrozí žádné nebezpečí, že by Pán zanedbával modlitby svého lidu. Hrozí pouze nebezpečí, že se nechají odradit v pokušení a ve zkoušce a nevytrvají v modlitbě. "Kristova podobenství, str. 175

1. Modlete se za to, co bylo prorokováno v 2. kapitole Joele - že dojde k vylití Božího Ducha na každého, a že se evangelium rozšíří do celého světa.

2. Modlete se, aby toto zasedání GC nebylo jen obyčejným pracovním setkáním, ale aby bylo dobou duchovního oživení, která osvěží srdce všech přítomných.

3. Modlete se, aby každý z delegátů obnovil znovu svou "první lásku", a aby pociťoval potřebu hlubšího chození s Kristem v průběhu celého zasedání.

4. Modlete se, aby Bůh zajistil ochranu okolo všech delegátů a jejich rodin, protože mnoho z nich stojí v čele služby a Satan vůči nim zuří a snaží se je v mnoha ohledech napadnout. Modlete se, aby Bůh pozvedl ochranu proti těmto duchovním útokům na naše rodiny.

5. Modlete se, aby si všichni delegáti a účastníci si udělali každé ráno prioritu trávit čas u nohou Ježíše, dříve než se budou věnovat službě. Modlete se, aby to nebyl uspěchaný čas, ale čas, který potřebují, aby byli silní v Pánu.

6. Modlete se, aby ve všech volbách probíhajících ve světě (jak na divizích, tak na výročních setkáních i na GC) Bůh vyvolil vedoucí, které On chce.

7. Modlete se, aby Bůh vedl a žehnal v rozhodnutích ve všech otázkách na pořadu jednání.
8. Modlete se za zvláštní vylití Ducha svatého na generální konferenci místopředsedů (Armando Miranda, Artur Stele a Benjamina Schoun) i na jejich rodiny.

9. Modlete se za Marka Finleyho a evangelizační sérii, kterou povede on a další vedoucí v San Antoniu před zasedáním GC. Modlete se, aby Duch svatý vedl upřimné, hledající lidi na tyto přednášky. Modlete se, aby rozsáhlá reklama oslovila a přivedla lidi na tato setkání. Modlete se, aby se sbory aktivně podílely na pozvání svých přátel a sousedů a aby je na této evangelizaci Duch svatý pomazal a proměnil jejich životy.

10. Modlete se za každého člena adventistů s. d., abychom si uvědomili, že jsme misionáři v každodenním životě, pro lidi v obchodě, u benzinové pumpy či v kanceláři. Modlete se, abychom jako Boží lid zeztratili ani jedinou příležitost ke sdílení Kristovy lásky.

počítadlo.abz.cz