22.Den – středa, 15. dubna 2015

Nauč mě se modlit!

Biblický text k zamyšlení: Lukáš 11,1-8

Klíčový verš: „A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky´.” Lukáš 11,1

Kdybych byl jedním z Ježíšových učedníků během jeho 3 a půl leté služby, napadá mě spoustu věcí, o které bych mohl Ježíše prosit, aby mě naučil. Nicméně, ve všech čtyřech evangeliích Ježíšovi učedníci žádají, aby je naučil jen jednu věc: něco, co může vypadat překvapivě prostě.

Lukáš 11,1 vypráví příběh. „A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se …“ Toť vše. Ne, jak nasytit 5000 lidí, jak chodit po vodě nebo jak křísit mrtvé? Nic z toho. Jenom, nauč nás modlit se!

Ježíšovi učedníci viděli ty neuvěřitelné výsledky, tu moc, která byla uvolněna, když se Ježíš modlil. Tak věděli, odkud pochází moc a síla, která je za Jeho dílem. Toužili vidět tu samou moc, pocházející od Boha, zjevenou v jejich vlastních životech.

Ellen White píše: „Největší požehnání, které může Bůh dát člověku je duch vážné modlitby. Celé nebe je otevřené před člověkem modlitby. Modlitby, předkládané v pokorné víře, budou vyslyšeny.“ (Review & Herald, 20. října 1896, odst. 15)

Čím víc jsem vystaven tomuto starému hříšnému světu, tím víc cítím tu samou potřebu. Já osobně mám členy rodiny, kteří dosud Ježíše neznají, blízké přátele s rakovinou a vůbec, jsou tu stále miliony a miliony lidí, kteří potřebují slyšet trojandělské poselství. Ve své vlastní síle dokážu tak málo. Ale když volám k všemocnému Bohu celého vesmíru, s potěšením odpoví odhalením své moci. On je Stvořitel a může učinit řešení pro každý problém, kterému kdy budu čelit. Největším požehnáním pak je být vyučován Bohem a inspirován Bohem k vážné modlitbě!

Výzva k modlitbě ze srdce

Otče v nebi, prosíme, odpusť nám, že nejsme často v modlitbě celým svým srdcem. Odpusť nám naši pýchu, která nás vede k závislosti na našich vlastních silách. Nauč nás jak být závislí na Tvé síle. Nauč nás se modlit! Nauč nás jak překonávat naše vlastní malicherné potřeby a modlit se efektivněji za svět okolo nás. Nauč nás, jak se účinně modlit za naši církev. My toužíme být Tvými modlitebními bojovníky, my toužíme vidět království, která se třesou před odpovědí na naše modlitby. Děkujeme Ti, že nás učiníš muži a ženami vážné modlitby! A děkujeme Ti za spravedlnost Pána Ježíše, která přijímá naše neschopné modlitby a činí je přijatelné před Tvým trůnem. V drahém jménu Pána Ježíše, Amen.

Zac Page
Zac je kazatelem ve svoře Templeton Hills, v Templetonu v Kalifornii. Se svou ženou, Leou, jsou spolu sedm let a mluví na modlitebních setkáních a setkáních pro oživení.

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Duhová záře kolem Božího trůnu svědčí o Boží věrnosti, ukazuje na Jeho neproměnnost a stálost … Jestliže Mu vyznáme svou nehodnost a své hříchy, Bůh splní svůj slib a vyslyší nás. Splnění svých slibů zaručil ctí svého majestátu.” Christ Object Lessons (Kristova podobenství), p. 148

1.      Modlete se, aby Bůh na nadcházejícím zasedání Generální Konference působil tak mocným způsobem, že bude všem jasné, že Bůh žehná své církvi v odpověď na tak mnohé modlitby, jež k Němu stoupaly.

2.      Modlete se, aby Duch Svatý opravdu vedl každý bod programu zasedání GK a aby zde byla přítomna pokora a duch služby včetně toho, že budeme napravovat chyby, kterých jsme se dopustili vůči ostatním nebo církevním kolegům.

3.      Modlete se, aby toto nadcházející zasedání Generální konference bylo bodem zvratu v historii naší církve, a aby Duch Svatý byl vylit, abychom byli zmocněni k dokončení díla a potom mohli jít domů.

4.      Modlete se, abychom mohli získat „Zkušenost Horní místnosti“ jako získali učedníci o Letnicích během toho, co byli sejití, a abychom byli posilněni k získání celého světa pro Krista, jako byli oni.

5.      Modlete se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude konat Generální Konference) svou přítomností a dříve, než lidé projdou dveřmi, již cítili moc Ducha Svatého.

6.      Modlete se, aby Bůh vedl všechny jmenovací výbory, porady, atd.

7.      Modlete se, aby Bůh přivedl pro budoucnost především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.

8.      Modlete se, aby měli v mládeži, u starších i mladších děti, i malých dětí ve školkách oživující zkušenosti, a aby Bůh pomohl připravit organizaci jejich setkání.

9.      Modlete se za bezpečnost a zdraví delegátů a vedoucích, kteří se chystají na cestu do San Antonia.

10.  Modlete se, aby byl Duch Svatý vylit na Teda N. C. Wilsona (předseda), a na všechny ve vedení různých oblastí na centrále Generální konference.

počítadlo.abz.cz