21. Den – úterý 14. dubna 2015

 

Oživení modliteb

Biblický text pro zamyšlení: Jóel 2,12-14

Klíčový verš: „Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.“ Jóel 2,12

V biblické knize Jóel je nám dán pokyn, abychom shromáždili lid ostatků, aby se modlil, postil, a činil pokání. A když to budeme dělat, je nám zaslíbeno, že Pán Bůh bude mezi námi dělat zázraky, které povedou k poslednímu velikému vylití pozdního deště.

Jestliže byla někdy doba, kdy jsme potřebovali být na kolenou, pak je to právě teď. Když vidíme narůstající tragédie a soužení, které přicházejí na svět, vypadá to, že se rychle přibližujeme době poslední krize v historii země – době, kdy Bůh musí zasáhnout! Dáváme pozor? Jsme na stráži? Modlíme se?

Ellen Whiteová napsala: „Oživení pravé zbožnosti je naší nejnaléhavější potřebou. Tato snaha je naším prvořadým dílem. Musíme se opravdově snažit o obdržení Božího požehnání ne proto, že Bůh by nebyl ochoten udělit nám své požehnání, ale proto, že nejsme připraveni je přijmout. Náš nebeský Otec je ochotnější dát svého Ducha svatého těm, kteří Ho o to žádají, než když pozemští rodiče dávají dobré dary svým dětem. Ale naším úkolem je skrze vyznání, pokoru, pokání a upřímnou modlitbu splnění podmínek, za nichž Bůh zaslíbil, že nám udělí své požehnání. Oživení lze očekávat jen jako odpověď na modlitby.“ (Last Day Events, LDE 189, 1SM 121)

Na jiném místě Ellen Whiteová napsala: „Více modliteb a méně povídání, je to, co si Bůh přeje. To udělá z Jeho lidu silnou a pevnou věž“ (General Conference Bulletin, 1. leden, 1900, čl. B, odst. 14).

Když vstupujeme do třetí etapy deseti dní ze 100 dní modliteb, obrátíme naši pozornost na Boží volání o hlubší posvěcení a zkoumání srdce. Je čas pro hluboký, vnitřní boj na modlitbě.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, když pokračujeme dále v těchto 100 dnech modlitby, prosíme, abys nás vedl na kolena tak, jako jsme nebyli nikdy předtím. Abys nás učil, jak zápasit a bojovat za naši církev, za náš národ, a za naše zraněné bratry a sestry všude na světě. Potřebujeme takový druh zbožnosti, který ještě nemáme. Potřebujeme křest moci Ducha svatého, který jsme ještě nedostali. Prosíme, pomoz nám, Otče. Chceme to, co bylo u Jóele prorokováno, že se stane. Chceme, abys dokončil dílo, ať můžeme jít domů. Děkujeme Ti, že ve Svém čase a Svým způsobem, odpovíš na tyto modlitby. V Tvém vzácném jménu, Amen.

Melody Mason, Koordinátor 100 dní modliteb, GC Ministerial Association

Zaměření modliteb – napsal  Ted N.C. Wilson

 „Bůh dává svého Ducha těm, kdo na něho pokorně čekají, nechávají se jím vést a spoléhají na jeho milost. Boží moc očekává, že po ní budou lidé toužit a že ji přijmou. Budeme-li s vírou prosit o zaslíbené požehnání, dostaneme spolu s ním i všechna ostatní. Kristus je ve své nekonečné milosti ochoten udělit každému tolik darů, kolik je schopen přijmout.“ Touha věků, str. 430 (DA 672)

1.      Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.

2.      Modlete se, aby bylo doceněno téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modlete se, za pochopení, že církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.

4.      Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí.

5.      Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.

6.      Prosme o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.

7.      Modlete se za ducha jednoty v Kristu, který překoná veškeré rozdíly v názorech a povede všechny účastníky k pokornému přijetí výsledků a závěrů, které se nemusí shodovat s osobním přesvědčením.

8.      Modlete se za rozšířený důraz na studium knih Daniel a Zjevení, pochopení a šíření nádherných požehnání služby ve Svatyni.

9.      Modlete se za pevnou spolupráci a jednotu mezi organizacemi církve a podpůrnými službami evangelizace.

10.  Modlete se za větší důraz na malé skupinky tak, aby se všichni členové zapojili do osobního vydávání svědectví a hlásání velké Boží pravdy v těchto posledních dnech historie.

počítadlo.abz.cz