20. den – Pondělí – 13. dubna 2015

Nebeská strava

Biblická pasáž k zamyšlení: Ž 34,6-9

Klíčový verš: “Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště.” Ž 34,8

“Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým.” (Př 27,7).

Neexistuje nic lepšího, co by mě udrželo před touhou po nezdravém jídle, jako je plný žaludek. Když jsem opravdu hladový, všechno se zdá být chutné. Ale když jsem naprosto plný, není těžké minout ani ten nejoblíbenější dezert na agape.

Zjistil jsem, že to tak funguje i v mém křesťanském životě. Jestli jsem dost hladový, chutná mi téměř všechno. Ale když jsem duchovně naplněný, protože jsem strávil čas s Ježíšem v Jeho Slově, světské věci mě nepřitahují k sobě tak lehce.

Naneštěstí, navzdory mým nejlepším úmyslům dělat to, co je správné, ze mě moje chutě a touhy dostanou to, co chtějí, když nejsem dostatečně naplněn tou nebeskou stravou. A tak pak sáhnu po tom prázdném nezdravém jídle, které nepřítel nabízí, ačkoliv vím, že mne to jen zraní.

To je to, co je pro mne v následujícím zaslíbení tak silné: “Ježíš jim řekl: ´Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.’” (Jan 6,35).

Wau! Mluv o tomto neuvěřitelném jídelníčku! Ježíš zaslibuje, že nebudeme NIKDY hladovět a NIKDY žíznit, když k němu přijdeme. 

Ti, kteří Ježíši naslouchali, si mohli myslet, že mluvil o fyzickém jídle, a tak Ježíš musel vysvětlit velmi jasně, jak se jím můžeme nasytit: “… Slova, která jsem vám pověděl, jsou duch a jsou život.” (Jan 6,63). Ježíš zaslibuje, že nás nasytí – uspokojí – svým Slovem.

Nyní si uvědomuji, proč jsem prožíval takové těžké chvíle, když jsem odolával pokušení nepřítele. Příliš často jsem nechal sám sebe dojít do bodu, když jsem vyhladověl. A když jsem zanedbal vyhradit si čas, abych se nasytil Ježíšem skrze Jeho Slovo, zjistil jsem, že je mnohem těžší odolat těm dnešním pokušením a zvítězit nad nimi. Ale když jsem naplněn Ježíšem – uspokojen Jeho Slovem – už více netoužím po prázdných pokušeních toho starého světa.

Připoj se ke mně! Nasyťme se dnes Ježíšem a Jeho Slovem. Okusme a vizme, že je dobrý, protože Jeho Slovo je velmi velmi dobré.

Výzva k modlitbě ze srdce

Milý Otče v nebesích, naše srdce pláčou po tom, abys nám dal více z Ježíše! Jsme unavení z toho, čím nás tento svět láká. Prosíme, daruj nám uspokojení v Ježíši, aby se nám ve srovnání s tím zdálo vše prázdné a nelákávé. Dej nám hlad a žízeň po Tvém Slově a po věcech věčné hodnoty. Děkujeme, že když k Tobě přicházíme, nebudeme NIKDY hladovět a NIKDY žíznit, neboť jsi zaslíbil, že nám dáš živý chléb. Ty jsi skutečně dobrý, když tě ochutnáme a spatříme. Děkujeme Ti, Otče, za vyslyšení těchto modliteb. V Ježíšově jménu, amen.

Zac Page

(Zac je kazatelem ve sboru CASD v Templeton Hills, v Templeton, v Kalifornii. On a jeho žena Lea jsou spolu 7 let a mluví na setkáních zaměřených na oživení a modlitbu.)

Modlitební Zaměření

“Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě teď nastal čas, kdy si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži Boží.” (Patriarchs and Prophets, p. 203; Patriarchové a proroci, Advent-Orion 1994, str. 142)

1.      Modleme se, aby se to, “co se mohlo stát” v roce 1901, stalo v 2015 a uspíšil se tak Ježíšův návrat.

2.      Modleme se, aby Duch Svatý opravdu vedl každý bod program na zasedání GK a aby mezi námi byla mnohá modlitba, zahrnující vyznání, pokoru, smíření, nesobeckou službu a zaměření na misii – mezi všemi zúčastněnými, obzvlášť mezi vedoucími.

3.      Modleme se za celkové, energické uznání misie a duchovní nadšení pro misii církve, která nahradí všechna ostatní témata.

4.      Modleme se, aby Bůh naplnil budovu Alamodome svou přítomností a aby, jakmile lidé vstoupí dveřmi, pocítili moc Ducha svatého. 

5.      Modleme se, aby toto nadcházející setkání GK bylo bodem obratu v naší církevní historii.

6.      Modleme se za ty, kteří pracují za oponou na plánech a dopravě pro zasedání GK v San Antoniu.

7.      Modleme se za zaměstnance hotelů v San Antoniu, aby jejich srdce byla zasažena životy mnohých adventistů sedmého dne během tohoto setkání GK.

8.      Modleme se za vylití Ducha Svatého na delegáty SUD (Jihoasijské divize), kteří se budou účastnit zasedání GK – Bůh zná jejich jména.

9.      Modleme se za iniciativy Misie ve městech, které se konají po celém světě, aby nalezly miliony pro Krista.

10.  Modleme se za spojení evangelizačních aktivit a vydávání osobních svědectví každého Adventisty sedmého dne – muže, ženy a dítěte po celém světě, posílené mocí Ducha Svatého, když se odevzdáme Jeho vedení ve svých životech. 

počítadlo.abz.cz