15. Den – středa – 8. dubna 2015

Jeho Slovo tvoří a přetváří

Biblické verše k zamyšlení: Jan 1,1-13

Základní verš: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” (Jan 1,12)

Bůh nám ve své prozřetelnosti dal své Slovo, které se vztahuje na všechny okolnosti života. Na začátku Bible se píše, jak vytvořil něco z ničeho. A bylo to Jeho mocné Slovo, které učinilo všechno „velmi dobré“. Naši první rodiče byli nabádáni, aby se o všechno starali „velmi dobře“ tím, že budou poslouchat Boží slovo. Ale došlo k tomu, že kvůli neposlušnosti člověka nebude svět již nikdy více „velmi dobrý“.

Naštěstí se Bůh nezměnil. Je to právě Jeho slovo, které dává vyniknout kráse ve zmatku, které osvěcuje svým světlem naše tmavá srdce. Je to to stejné Slovo, které nás udržuje při životě, to stejné Slovo, které nám dává naději a odvahu, to stejné Slovo, které nás přetváří a dává nám sílu znovu se stát Božími dětmi.

Jan 1,12 nám říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.”

V knize Nebeský domov /Heavenly Places/ je řečeno: „Pán určil, že každá duše, která poslouchá Jeho Slovo, zakusí Jeho radost, Jeho pokoj, Jeho nepřetržité zmocnění (uchování síly). Takoví muži a ženy budou k Němu vždy přitahováni, nejen tehdy, když před Bohem pokleknou v modlitbě, ale také přebírání životních povinností. Bůh pro ně připravil trvalé příbytky, kde mohou žít společně s Ním, kde je život očištěn od všech sprostot a veškeré nelásky. Tímto nenarušeným společenstvím s Ním, jsou vlastně spolupracovníky Božími na jejich životní dráze.“ (s. 53)

Jaká úžasná je to pro mě přednost být nazván synem Božím. Narodil jsem se jako syn světa, ale nyní, díky oběti Božího Syna na kříži a díky moci Jeho slova, se stávám novým člověkem, přetvořeným člověkem. Nemohu se stát dobrým sám od sebe, ale tehdy, když jsem přikryt Kristovou dobrotou, jež je „velmi dobrá“. A když trávím čas nad Jeho slovem, hledám porozumění a řídím se Jeho slovy lásky, mohu se stát Božím spolupracovníkem v oslovování druhých lidí.

Bůh nás vytáhl ven z temnoty, z nicoty, abychom byli nositeli radosti spasení a zvěstovali světu Jeho živoucí Slovo. Měli bychom přijmout tuto výzvu i dnes?

Modlitba měnící srdce

Drahý Otče, pomoz nám i dnes vidět krásu Tvého Slova. Také otevři naše oči, abychom mohli vidět Tebe v Tvém Slovu. Prosím, učiň nás ochotnými radostně tě poslouchat, důvěřovat Tobě a Tvému Slovu, ať nám nezáleží na tom, kam jsi vybral, že nás chceš vést. Pomoz nám, vždyť víš, že se modlíme za naši církev. Jsme zlomenými lidmi žijícími bez Tebe. Potřebujeme Tvoji sílu, která nás může učinit a přetvořit, abychom byli takovými, jakými nás chceš mít Ty. Děkuji Ti za slyšení této modlitby. Amen.

Napsal Roman Ril

(Je autorem - společně se svou ženou Ralucou - na materiálu „10 dní modliteb“ na rok 2015-16. On a jeho žena slouží Pánu v Německu jako misionáři.)

MODLITEBNÍ CÍLE

„Modlitba je nebesy určené znamení úspěchu. Výzvy, žádosti, prosby mezi mužem a mužem hýbají muži a hrají roli v řízení událostech národů, ale MODLITBA HÝBE NEBESY.“ (Nebeský domov, s. 75)

1.      Modli se, abychom zakusili „zkušenost v horní místnosti“ během setkání GC, jako zažili učedníci o Letnicích, a abychom byli posíleni v zasahování celého světa pro Krista, jako byli oni. Je čas jít domů!

2.      Modli se, aby každý návštěvník byl táhnut blíže k následování Krista a obnovil cíl – studium Božího svatého Slova, a neopustil setkání GC takový, jaký přijel.

3.      Modli se, aby byli mluvčí připraveni a pomazáni Duchem svatým, a srdce návštěvníků, aby byla připravena ke slyšení evangelia.

4.      Modli se, aby se nikdo nepokoušel změnit program nebo průběh setkání, ale aby dovolil Duchu svatému zaujmout Jeho srdce

5.      Modli se za jasnost myšlení a cíle delegátů během důležitého setkání, a za dělání rozhodnutí.

6.      Modli se, aby návštěvníci byli schopni najít modlitební místnost v Alamodome.

7.      Modli se za vylití pozdního deště na delegáty SID (Jihoafricko-indickooceánská divize) a na NSD (Severoasijsko-pacifická divize), aby byli schopni učinit rozhodnutí na GC 2015 – Bůh zná jejich jména.

8.      Modli se za ochranu našich mladých od vzrůstajícího světového vlivu zaměřením se na Boží slovo a službu druhým.

9.      Modli se za pevnou spolupráci a jednotu mezi církevní organizací a jednotlivými odděleními církve při evangelizačním záběru církve.

10.  Modli se za velkou zdravotní kliniku, která bude pro pacienty zdarma, která nás bude hostit v San Antoniu v Alamodome, v nadcházejících třech dnech. SDA zdravotní pečovatelé doufají, že dosáhnou tisíce v tomto týdnu.

počítadlo.abz.cz