13. Den - pondělí 6. 4. 2015


Boží Slovo: Náš klíč k duchovní upevnění

Biblický text k zamyšlení: Ef. 6: 10-18
Klíčový verš: „ Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží." Ef. 6:17
Izajáš 58:12, říká: "Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.“
   Z tohoto verše je docela jasné, že my jako Boží lid jsme povoláni být "těmi, kdo zazdívají trhlinu." V podstatě, to je důvod naší existence - opravit to, co nepřítel zbořil. Jak to uděláme? Tím, že představíme světu Ježíše - našeho Spasitele a budeme vyučovat pravdy Božího slova, přátelskou evangelizací, komplexní zdravotní službou; naplňováním jejich potřebám, a řadou dalších cest.
Ano, Bůh nás volá, abychom stáli jako Jeho prostředníci v propasti mezi tímto světem v nouzi. Taky nás povolává, abychom byli přímluvci za ty, kteří jsou v nouzi. Problém je, že máme často tolik děr v našich duchovních zdech, že nemůžeme stát silní jako přímluvci pro ostatní. Žel Bůh se diví, proč nejsou k dispozici žádní přímluvci (viz. Ez 22:30, Iz. 59:16). Nicméně, tady se spojuje Slovo Boží i modlitba.
Jedno z největších požehnání, které jsem objevila v mém životě ze studia Bible je síla, kterou mi dává, abych se stala duchovně pevnou a abych mohla být duchovní oporou pro ostatní. Co tím myslím? Když jsem rozpoznala oblast v mém životě, kde jsem slabá, nebo se kterou bojuji (to by mohlo být negativní myšlení, nekristovský postoj k někomu, láska k něčemu světskému, co by mi škodilo, nezdravé jídlo a závislosti nebo touha, nebo něco vážnějšího, musím se modlit a prosit Boha, aby mi tyto věci odhalil - 2 Kor. 13: 5), předložím Pánu tuto trhlinu v mém životě a zaslíbení Jeho slova a začnu se modlit, aby naplnil svůj slib v této mé oblasti, kde jsem slabá a modlím se za tu věc, dokud mi Bůh nedá vítězství. Samozřejmě, i já si musím zvolit, abych to Bohu odevzdala a začala jednat novým způsobem. Když jsem ale udělala takové rozhodnutí, a modlila se, aby Bůh změnil mé srdce, On vždy vyslyšel! Ani jednou, když jsem opravdu strávila čas zápasem na kolenou, aby Bůh odstranil tu trhlinu v mém životě, se nestalo, že by mi neodpověděl. To je důvod, proč nám Bible říká: „ Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží." (Ef. 6:17).
Jeho slovo je pravdivé a je tajemstvím naší duchovní síly i naší zbraní proti nepříteli i dnes.
Miluji tuto povzbuzující inspirovanou myšlenku. Sestra White píše: "Budeme-li bdělí a v nepřetržité modlitbě, mohou být naše nejslabší stránky střeženy tak, že se stanou našimi nejsilnějšími. Budeme moci obstát v pokušeních, aniž bychom byli překonáni."
(Služba kazatelů 24)
Vytrvejme v modlitbách za naši církev, aby byl vylit Duch svatý a byli jsme upevněni, abychom obstáli v umírajícím světě.  Pojďme se také modlit, aby spíše než abychom stavěli zdi, byli použiti Bohem ke zhození hradeb a k opravení trhlin, které se Satan snaží vytvořit mezi námi.

Modlitba ze srdce:

Drahý Nebeský Otče, děkuji ti za to, že nám meč Ducha, aby byl mojí obranou. Děkuji, že mi Tvé slovo pomáhá, abych se stal silným pevným křesťanem pro Tebe. Pomoz mi vědět, jak se modlit, a stát v mezeře za ty, kteří se tam nemohou postavit sami. Pomoz mi vědět, jak se modlit za naši církev. Věříme, že brzy příjdeš a chceme být připraveni. Musíš nám ale pomoci, protože nepřítel je všude kolem a snaží se nás zničit. Našim jediným bezpečím a útočištěm jsi Ty a Tvé Slovo. Amen.
Melody Mason (autorka knihy: Zkus požádat o více - Božské klíče k odpovědi na modlitby, organizátorka 100 dní modliteb. Je z Arkansasu, ale v současné době žije v Silver Spring, Maryland).

Modlitební Zaměření

počítadlo.abz.cz