12. Den – neděle, 5. dubna 2015

Sázení semen oživení

Biblický text k rozjímání: 1. Petrova 1,22-25

Klíčový verš: “Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.“ 1. Petrova 1,23

Musím být upřímný. Někdy si nepřipadám nějak zvlášť duchovně změněný. Ano, čtu Bibli každý den. Vím, že to je nezbytné pro moji křesťanskou cestu. Ale někdy se začínám divit, „Dostal jsem něco z toho dnešního čtení?“ nebo „Dělá to můj život skutečně jiným?“

Naštěstí, Bůh nám dal zaslíbení, že mě uklidní, abych neměl důvod pochybovat, že mi proměňuje život, když přijímám Jeho Slovo každý den.

V prvním litu Petrově máme zaslíbeno: „Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.“ 1.Pt 1,23

Neuvěřitelné! Když pokorně a s modlitbou čteme Boží Slovo, tak zasazujeme živoucí semínka oživení do svých srdcí!

Když je semínko zasazeno, nevíme, kdy nebo jak bude růst. Ve skutečnosti by bylo docela lákavé zjistit, jestli to malinké semínko je vskutku schopné stát se rostlinou, nesoucí ovoce. Ale pokud semínko není shnilé či jinak zkažené, výsledky jsou jisté. Ponese ovoce!

„V každém přikázání a v každém zaslíbení Slova Božího je moc, Boží život. V něm může být naplněno každé přikázání a uskutečněno každé zaslíbení. Kdo vírou přijímá Boží Slovo, přijímá pravý život a Boží povahu.“ (Kristova podobenství, str. 16; COL 38)

Když jsem začal číst Bibli na vysoké škole, žil jsem stále bezbožným životem. Ve skutečnosti, zezačátku jsem neučinil ve svém životě mnoho změn. Já jenom věděl, že potřebuji denně trávit čas u Ježíšových nohou. A tak jsem začal svou Bibli číst každý den.

Na nějaký čas jsem zkoušel pokračovat ve svém starém životním stylu. Ale, zasetá semínka Božího Slova pomalu začala měnit mé srdce a obnovovat mé touhy. Tehdy to bylo prakticky nepostřehnutelné. Když se ohlédnu zpět přes ty roky, uvědomím si, že Bůh udělal neuvěřitelnou práci v prakticky každé oblasti mého života. Vpravdě Jeho Slovo vždy uspěje v záměru, pro který bylo posláno. Nevrátí se k Němu prázdné (Izajáš 55,11).

Takže, ať už vidíš nebo cítíš růst ve svém životě, nebo ne, zůstaň a stravuj se Jeho Slovem. Jsi zasazeným semínkem; semínkem, které ponese ovoce oživení na věčnost!

Výzva k modlitbě ze srdce

Otče v nebi, děkujeme Ti za živoucí sílu Tvého Slova! Dej růst naší víře dnešního dne tak, že i když možná ne vždy budeme vidět okamžité výsledky, Tvé Slovo do nás zaselo semínko oživení. Dej nám pocítit hluboký závazek, abychom denně seděli u Tvých nohou, pokorně přijímali tato semínka, která přinesou ovoce pro věčný život. Posiluj nás Svým Slovem, když pokračujeme v modlitbách za svou církev, za dílo, které můžeš vykonat jenom Ty! Děkujeme Ti, Ježíši, že nás bezmocné lidi neopouštíš, ale dáváš nám dar, který změní naše životy, jestliže se ho chopíme. Dáváme Ti plné svolení, abys způsobil, abychom byli dnes znovuzrozeni. Potřebujeme oživení! Děkujeme Ti, Pane, že to v nás vykonáš. Ve jménu Pána Ježíše, Amen.

Zac Page

Zac je kazatelem ve svoře Templeton Hills, v Templetonu v Kalifornii. Se svou ženou, Leou, jsou spolu sedm let a mluví na modlitebních setkáních a setkáních pro oživení.

Modlitební Zaměření

Máme příliš malou víru. Omezujeme Svatého Izraelského. Měli bychom být vděčni Bohu, že se sklonil, aby každého z nás použil za svůj nástroj. Na každou opravdovou prosbu u víře za cokoliv přijde odpověď. Snad nebude právě taková, jakou jsme očekávali; ale jistě přijde-ne snad jakou jsme předvídali, ale včas, kdy ji nejvíce potřebujeme. ” Gospel Workers, p. 52 (1892)

1.      Modli se, aby “Co mohlo být“ v roce 1901 se mohlo stát v roce 2015 pro uspíšení Ježíšova návratu.

2.      Modli se, aby Duch Svatý skutečně vedl každý bod programu na zasedání Generální Konference a aby mezi námi bylo mnoho modliteb, včetně vyznávání, pokory, sladění se, nesobecké služby a zaměření se na misii, pro všechny účastníky, zvláště pak pro vedoucí.

3.      Modli se, aby toto nadcházející shromáždění Generální Konference bylo zvratem v historii naší církve.

4.      Modli se, abychom mohli získat „Zkušenost Horní místnosti“ jako získali učedníci o Letnicích během toho, co byli sejití, a abychom byli posilněni k získání celého světa pro Krista, jako byli oni.

5.      Modli se, aby Bůh naplnil Alamodome (budova, kde se bude konat Generální Konference) svou přítomností a dříve, než lidé projdou dveřmi, již cítili moc Ducha Svatého.

6.      Modli se, aby Bůh vedl všechny výbory, porady, atd. 

7.      Modli se, aby Bůh přivedl pro budoucnost především zbožné, učenlivé a pokorné vedoucí; vedoucí, kteří budou zajišťovat Kristo-centrické vůdcovství a tím Jeho církev uplatní její nebesy dané zmocnění v tomto světě.

8.      Modli se, aby měli v mládeži, u starších i mladších děti, i malých dětí ve školkách oživující zkušenosti. A aby Bůh pomohl připravit organizaci jejich setkání.

9.      Modli se za vylití Ducha Svatého na Teda N. C. Wilsona (předsedu) G.T. Ng (tajemník), a na Robert E. Lemona (pokladník) na Generální Konferenci, stejně jako na všechny delegáty, příchozí z centrály GK.

10.  Modli se za zvýšení důrazu na účel malých skupin, aby tak všichni členové byli začleněni v osobním svědectví a hlásání Boží velké pravdy v těchto posledních dnech.

počítadlo.abz.cz