11. Den – Sobota 4. dubna 2015

Zaměření zamyšlení: Bible v praktickém životě

Biblický text pro zamyšlení: Jan 15,1-8

Klíčový verš: „Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.“ Jan 15,7

Požehnanou sobotu modlitební bojovníci!

Prvních 10 dnů se naše zamyšlení zaměřovala na „Duchovní probuzení/Vážné hledání Boha.“ Jako výsledek jste slyšeli svědectví našeho blogujícího týmu o tom, jak je Bůh probudil v jejich duchovních potřebách, nebo je přesvědčil o důležitosti hlubšího chození s Ním.

Abychom byli efektivní přímluvci za naši světovou církev, musíme se neustále pokořovat a uznávat svou duchovní potřebu – to znamená, že nezapomeneme, odkud nás Bůh přivedl (z čeho nás vysvobodil), a uznáme také trvalou potřebu stálého růstu. „Boží ideál pro jeho děti je daleko vyšší, než si člověk dokáže představit“, jak napsala Ellen Whiteová (Výchova, Ed 18).

Dosáhl už někdo z nás tento ideál? Pravděpodobně ne. A tak začíná další krok na naší modlitební cestě.

Během následujících 10ti dnů, se v zamyšleních zaměříme na Boží Slovo, a na to, jaký vliv má na naše životy osobně a prakticky. Pokud máme být silní v modlitbách, musíme být opravdově zakotvení a silní v Božím Slově, nejen jako církev (ačkoliv to je životně důležité), ale také osobně.

Inspirace nám říká: „Slovo živého Boha není jen psané, ale také mluvené. Písmo je Božím hlasem, jež mluví k nám právě tak, jako bychom ho slyšeli svýma ušima. Jestliže si to uvědomujeme, s jakou uctivou bázní bychom pak měli otvírat Boží slovo a s jakou opravdovostí bychom měli zkoumat jeho příkazy! Četba a uvažování z Písma by mělo být pokládáno za audienci u Nejvyššího.“ (Svědectví pro církev, sv. 6, 6T 393).

Pokračujme v modlitbách za vylití Ducha svatého na naši celosvětovou církev. Modleme se také, aby nám Bůh dal hlubší lásku ke studnici pokladů, kterou nám dal ve Svém Slovu.

Výzva k modlitbě ze srdce

Nebeský Otče, když začínáme dalších 10 dnů modliteb se zaměřením na Tvé Slovo, prosíme Tě, abys nám dal nové oči, schopné docenit Tvůj velký dar, který jsi nám v Bibli daroval. Pomoz nám milovat Tvé slovo. Pomoz nám udělat si čas pro Tvé Slovo a naučit se, co znamená přebývat v Tvém Slově každý den. Neboť jsi nám u Jana 15,7 zaslíbil, že když budeme zůstávat v Tobě, a Tvá slova budou zůstávat v nás, můžeme prosit o cokoliv a stane se nám, a poneseme ovoce k Tvé slávě. Máme velké věci, o které prosíme, když se modlíme za naši světovou církev. Potřebujeme tedy, aby Tvé Slovo zůstávalo dnes v našich srdcích. Děkujeme Ti, že nás slyšíš a odpovíš na tuto naši modlitbu. V Tvém vzácném jménu, Amen.

Zaměření modliteb – napsal  Ted N.C. Wilson

 „Když se církev probudí a uvědomí si své svaté povolání, bude k nebi stoupat mnohem více modliteb za to, aby Duch svatý ukázal práci a povinnosti Božího lidu při záchraně duší. Máme pevné zaslíbení, že Bůh se přiblíží ke každé hledající duši.“ Vybraná poselství - Svazek první, SM 116

1.      Modlete se za seslání pozdního deště Ducha svatého na zasedání Generální konference 2015, které předznamená a zahájí závěrečné hlasité volání, jež bude ukazovat na Krista, Jeho spravedlnost, Jeho morální zákony, na Jeho milost a na Jeho brzký druhý příchod.

2.      Modlete se, aby bylo doceněno téma „Povstaniž! Zastkvěj se! Ježíš přichází!“ nejen jako týkající se církve všeobecně, ale pro každého z nás věřících, když hlásáme trojandělské poselství ze Zjevení 14.

3.      Modlete se, za pochopení, že církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí s nebem svěřeným prorockým poselstvím a prorockým posláním.

4.      Modlete se za celkové dynamické porozumění a duchovní nadšení pro poslání církve, které nahradí všechna ostatní témata diskuzí.

5.      Modlete se, aby všichni pochopili, že jsme na konci času a Boží prorocké poselství má být hlásáno světu bez otálení.

6.      Prosme o ducha upřímné pokory a tichosti, aby se Kristovo chování projevovalo v našich prezentacích a diskuzích s láskou a respektem k těm, kdo mohou mít odlišné názory.

7.      Modlete se za ducha jednoty v Kristu, který překoná veškeré rozdíly v názorech a povede všechny účastníky k pokornému přijetí výsledků a závěrů, které se nemusí shodovat s osobním přesvědčením.

8.      Modlete se za rozšířený důraz na „Oživení a reformaci“ na celém světě u členů, ve sdruženích, v uniích, institucích, divizích, v Generální konferenci a napříč celou církví s vážnou, upřímnou a opravdovou modlitbou během „777“ za pozdní déšť Ducha svatého a naplnění Joele 2, Ozeáše 6 a Skutky 2.

9.      Modlete se za plány a aktivity třinácté divize a připojených unií (Střední východ a Severoafrická unie) ohledně „Misie ve velkých městech“

10.  Modlete se za úplné porozumění a používání komplexní zdravotní služby („lékařské misijní dílo“) a umožnění všem členům církve uspokojovat lidské potřeby a následování Kristovy služby druhým.

počítadlo.abz.cz