100. Den – Čtvrtek, 2. července 2015

Pojďme dokončit závod společně!

Biblický text k motivaci: 1. Kor 9,24-27

Klíčový verš: “Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali.” 1. Kor 9,24

Slyšel jsem, že druhá míle před koncem je ta nejtěžší. Je to míle těsně před tím, než jde vidět konec. To je to, co jsem zjistil na svém prvním půl maratonu. 

Vzpomínám si, jak jsem běžel kolem stanu na třetí míli a všiml jsem si teploty 25 Fahrenheit (cca - 4 °C). Byla zima. Ale nebyl jsem zdaleka sám. Byl jsem obklopen svými sourozenci a přáteli. Všichni jsme společně trénovali na tuto událost. A neexistuje nic lepšího než dobrá společnost, aby se míle, které nám utíkají pod nohama, zdály kratší. Pak tu samozřejmě byly také tisíce neznámých a všichni ti usilovali o stejný cíl. 

Při páté nebo šesté míli jsme běželi kolem řeky. Davy řídly s každým dalším krokem a ta scenérie udržovala naše oči na horizontu místo na zemi u našich nohou. Už dávno jsme si našli svoje tempo, pohodlně jsme klábosili, jak jsme běželi dál. Často jsme si vyměňovali pohledy a smích.

Někdy po desáté míli se pár lidí rozhodlo přejít na pomalejší tempo. Do té doby jsme mohli cítit příjemnou únavu, která přichází po přiměřené, ale dlouhodobé námaze. Nyní jsme pozorně sledovali zprávy na jednotlivých stanovištích…

Pak přišla druhá míle před koncem. Náhle jsme se odtrhli od břehu řeky směrem do kopce zpět do centra města, kde (jak ukazovalo značení) bychom měli najít cílovou čáru. Najednou se skupina roztrhla na téměř rovnou řadu. Zdálo se, jako by všichni ti cizinci vytáhli dopředu nebo zůstali někde daleko za námi. A naše nohy? Jestliže si před tím stěžovali a mumlali, tak nyní křičeli. Stále více a více jsme jen šli anebo prostě stáli. A kombinace tíhy únavy a té náhlé a zdánlivé věčnosti mezi jednotlivými stanovišti, vytvořila takovou válku v našich myslích, jaká byla v našich nohách. 

Jak podobná se zdá být cesta, která je před námi, jedenáctihodinovému běhu v závodě. Mnozí uběhli dlouhé míle od té doby, co v nich jejich první láska zapálila všechny snahy. Minuli jsme kopce i údolí a běželi podél klidných řek. Ale nyní se náš směr změnil a to do kopce… Zdá se, že míle plynou mnohem pomaleji než kdy před tím. A konec není v dohledu. Ale copak neznáme kurz našeho Stvořitele? Copak nezaslíbil, že konec nepřijde ani o krok později, než je třeba? 

Únava je skutečná, ale přátelství vítězí. Za každou cenu překročíme cílovou čáru. Každý z nás. A společně. Křičíme jeden na druhého. Vyfuníme každý kopec. Poběžíme zpátky, abychom pomohli těm pomalejším na konci řady. Zahnout za roh, ten musí být ten poslední. Ale ne… možná ten další. Ah! Tady je! Oblouk, který znamená dobře uběhnutý závod. Boty překročí čáru a oficiální čas je u konce. Je tu medaile pro každého. Dokázali jsme to. A nikoho jsme neztratili.

Nyní je právě taková doba. Za každou cenu musíme překročit čáru. A společně. Sejděme se, všechny modlitby a chvála! Konec je právě za rohem. Jsme téměř doma.

Výzva k modlitbě ze srdce

Drahý nebeský Otče, pomoz nám držet se tě s vědomím, že “Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše“ (Fil 1,6). Pomoz nám se nevzdat, ačkoliv se míle zdají být těžší a těžší. Pomoz nám vydržet, dokud nás nepřivedeš bezpečně domů! V Ježíšově jménu, amen.

Seán Nebblett

“Pro to, abychom doběhli křesťanský běh vítězně, je pro nás právě tak potřebné cvičit pevného ducha, trpělivost a sebezapření, jako tomu bylo u soutěžících při hrách a závodech Řeků a Římanů… Každá překážka musí být odstraněna. Žádné břemeno nesmí překážet v běhu. A poté, kdy bylo vše učiněno, musí být vyvinuta maximální námaha, aby bylo dosaženo vítězství.“ (Nástin z Pavlova života; Sketches from the Life of Paul, p. 164)

MODLITEBNÍ ZAMĚŘENÍ

“Když Duch svatý sestoupil v den Letnic, bylo to jako by se řítil mocný vichr. Nebyl dán ve skoupé míře, neboť naplnil každé místo, kde učedníci seděli. Tak bude dán i nám, když budou naše srdce připravena jej přijmout.” The Review and Herald, June 10, 1902

  1. DNES ZAČÍNÁ ZASEDÁNÍ GK! Modlete se, aby během zasedání GK bylo zjevné, že Bůh slyší modlitby svého lidu a že výsledkem je požehnání neskonale větší a převyšující to, oč žádáme nebo si dokážeme pomyslet.
  2. Modlete se, aby delegáti cítili sladkou přítomnost Pána, když dnes přijdou do Almodome poprvé, aby se snažili chovat způsobem, který v pravdě oslaví Boha, a vedli tak i vzájemné rozhovory.
  3. Modlete se za vylití pozdního deště na Boží církev během zasedání GK a za to, aby se “To, co mohlo být“ v roce 1901 mohlo stát v roce 2015, aby se urychlil Ježíšův příchod.
  4. Modlete se za otevření pracovních setkání a za duchovní zaměření, o které se s námi budou dělit, aby nastavilo tón celému zasedání, aby Bůh pracoval a satanovi nebylo dovoleno odvádět srdce od tohoto duchovního zaměření.
  5. Modlete se, aby agenda GK byla vedena Bohem a plynula hladce a aby setkání byla vedena včas a efektivně.
  6. Modlete se za moudrost v prohlášení, která dnes budou volena, aby posílila postoj církve založený na Bibli svaté a na důvěře v spisy Ellen Whiteové.
  7. Modlete se za 35 unií, které byly od zasedání GK v roce 2010 zorganizovány a jejichž místa budou dnes volena.
  8. Modlete se, aby Bůh vedl, kdo má být součástí nominačních výborů, které dnes budou voleny. Dnes začnou diskutovat o tom, kdo má být zvolen (nebo znovuzvolen) jako předseda Generální konference.
  9. Modlete se, aby naše pokora a láska jeden k druhému byla zjevná všem, kteří nás pozorují. Modlete se, aby viděli, že Kristus je v našich srdcích, neboť Bible nám říká, že jsme Jeho učedníky, jestliže se milujeme navzájem.
  10. Modlete se, aby každé rozhodnutí učiněné během tohoto setkání bylo podle Boží vůle a v konečném důsledku k Jeho slávě a cti.
počítadlo.abz.cz